ПЛАН ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Опис на програмата

Магистерската програма за естетска стоматологија од Приватниот научен институт – Академија за естетска стоматологија е посветена на унапредување и имплементирање на научните сознанија и практики во стоматологијата, промовирање совршеност во уметноста и науката и потикнување на највисоки стандарди на етичко однесување и одговорна грижа за пациентот од естетските стоматолози. Нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус.

Тоа е едногодишна студиска програма (60 ЕКТС) наменета за стоматолозите и има  цел да ги квалификува да бараат опции за синоптички третман преку подобрување на  методолошки и индивидуалните вештини, како и подигање на нивната свест за важноста на објективната проценка на естетските случаи.

Преку оваа програма, стоматологот се запознава со принципите на естетската стоматологија и важноста на интердисциплинарниот пристап во постигнувањето  оптимални резултати, фокусирајќи се на минимално инвазивната стоматологија како основна премиса. Преку адекватна естетска и динамична дијагностика на фацијалните, гингивалните и денталните параметри, ќе може да изработи интердисциплинарен третман, да ги планира и да ги реши сите видови случаи. Посебен акцент ќе биде ставен на дијагнозата и планот за лекување, потпомогнати од програмата за дизајнирање на насмевката. Со познавање на лабораториските процедури, ќе може да се разберат различните тестови кои треба да се направат, како и важноста на правилната комуникација помеѓу лабораторискиот техничар и клиничарот. Во текот на оваа програма ќе се изучуваат различни материјали и реставративни техники, кои ќе бидат дел од третманот за подобрување на насмевката, односно: примена на белење и контурирање на забите, поставување естетски композитни пломби, порцелански ламинати, коронки, мостови, импланти, третман на гингивалното ткиво и други постапки и техники кои се користат во естетската стоматологија.

Студиската програма трае околу 1.500 часа, што е еквивалентно на 60 кредитни поени на ЕКТС.

За да се постигнат одлични резултати во естетиката треба да се земат предвид сите области на стоматологијата, темите од орална и максилофацијална хирургија, стоматолошка протетика, периодонтологија, ресторативна стоматологија, ортодонција и стоматолошка технологија. Поради тоа што тие играат важна улога, ќе бидат разгледани на балансиран начин во текот на остварувањето на целокупната програма. .

Програмата е можност  стоматолозите да ги подобрат своите интердисциплинарни и сеопфатни вештини низ сите стоматолошки дисциплини, особено во дизајнирањето и примената на најдобрите опции за третман.

Вклучени се и дополнителни дисциплини како што се економија, етика и психологија, кои ќе помогнат во проширувањето и зајакнувањето на нивната експертиза, истовремено подобрувајќи ги нивните комуникациски вештини потребни за интеракција со пациентите и со колегите.

Програмата е прилагодена за да ги задоволи потребите на стоматолозите што сакаат да  вежбаат и се заснова на принципот на мешано учење и учење базирано на работа. За време на  студиите, тие ќе присуствуваат на третмани во живо и ќе бидат надгледувани клинички случаи од нивните ординации. Охрабрени се да ги документираат, споделуваат и дискутираат сопствените искуства со  индивидуален учител и колеги студенти. Мултидисциплинарен и меѓународен тим експерти ќе биде достапен да менторира во секое време.

Главната цел на програмата е да обезбеди практична обука и стручно усовршување на докторите на стоматологија за новите техники и методи на работа, добра стоматолошка практика, унапредување на знаењето  и вештините за дијагностика и лекување, да обезбеди збир на вештини за планирање сложени естетски случаи, за формирање идеален терапевтски тим за индивидуален естетски случај и ефикасно водење на овој тим.

Студиската програма е триделен процес, кој се состои од писмен испит, поднесување клинички случаи за испитување и усно испитување. Секој дел мора да биде завршен секвенцијално.  Покрај тоа, студентите треба да напишат магистерски труд и да го положат последниот усмен испит.

По успешното завршување на оваа програма, на дипломираните студенти ќе им биде доделена академска титула „Магистер на науки (магистер по естетска стоматологија)“.

 

Што е естетска стоматологија?

 Естетската стоматологија е сеопфатен пристап кон вкупната орална здравствена заштита, кои ги комбинира уметноста и науката за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика.

Естетската стоматологија е стоматолошка насока за создавање позитивни промени на забите и насмевката. Квалификуван, искусен естетски стоматолог може да помогне во подобрувањето на изгледот, насмевката, дури и на самодовербата, и може да одговори на функционалните и естетските проблеми на пациентот.

Естетската стоматологија истовремено е уметност и наука, а уметниците (стоматологот и забниот техничар) ја прават воочлива промената на насмевката преку најразлични техники применети на забите и гингивите.

Овие техники вклучуваат  (но не се ограничени)  примена на:

 • Белење на забите
 • Контурирање на забите
 • Поставување естетски композитни пломби
 • Порцелански ламинати
 • Коронки
 • Мостови
 • Импланти
 • Третман на гингивалното ткиво

Во трансформирањето  на насмевката е вклучена и ортодонцијата и максило-фацијалната хирургија.

Успехот на полето на естетската стоматологија бара надареност за креативност, талент и основна базична интуиција, а како резултат на искуството и вештината – постигнување резултати кои, истовремено, ќе ги задоволат и пациентот, и стоматологот.

 

Полиња

 Постојат пет стоматолошки специјалности кои се фокусираат на стоматолошката  естетика. Тоа се:

 • Ортодонција
 • Протетика
 • Болести на забите со ендодонција
 • Парадонтологија
 • Орална хирургија со имплантологија.

Интердисциплинарната естетска стоматологија е едно од најпопуларните и исполнувачки стоматолошки полиња. Естетската стоматологија е ново подрачје на фокусираност во областа на стоматологијата кое ветува нови продори во стручното образование.

Многу доктори по стоматологија бараат продолжување на образованието со цел да ги научат и усовршат естетските стоматолошки техники и технологии. Стоматолозите специјализирани за естетска стоматологија се нарекуваат естетски стоматолози. Нивното специфично искуство во областа – обуката, специјалноста и образованието – се насочени кон овој тип стоматологија, иако не се смета за официјална специјализација.

Барањата на пациентите ја зголемуваат потребата стоматолозите да ги унапредат своите знаења и вештини за реставративни опции, што резултира во природен и убав изглед на нивните заби.

Тие треба да бидат сигурни дека избраниот стоматолог е вешт во естетската стоматологија, каков вид квалитетна грижа обезбедува и да прашаат дали предложениот третман е прифатлив за нив.

Понудената програма е наменета за стоматолозите кои сакаат да останат на врвот на модерната стоматологија, оние кои се полни со енергија за стоматолошката професија, кои се стремат за клиничка пракса, за постојано проширување на нивните вештини  и да можат со сигурност да ги задоволат и испорачаат рестовративните потреби на пациентите со високи естетски очекувања.

 

Методологија на наставата

 Ова е програма за постдипломски студии која темелно ги истражува најважните области во естетската стоматологија. Опфаќа научна документација, како и клинички апликации, планирање на третман, современи материјали и чекор-по-чекор клинички процедури. Акцентот е ставен на стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, клинички процедури и техники базирани на докази.

Програмата се реализира преку комбинација на предавања, чекор-по-чекор презентации на случаи на пациенти, интерактивни семинари, практична обукаво лаборатории и клиники во мали групи, интерактивни студии на случаи, вежби за планирање на третман и видео демонстрации на клинички процедури и компилација на учебници и литература во електронски формат. Постои одличен сооднос инструктор-студент за практични вежби.

 

Наставата и учењето се постигнуваат преку:

 • Теоретска настава.
 • Вежби (лабораториски, аудиски), практични работилници, семинари, тимскаработа.
 • Проектни задачи
 • Самостојни задачи
 • Домашно учење на индивидуална основа (in person-часови со скратено работно време).
 • Подготовка и компилација на магистерски труд на тема поврзана со естетска стоматологија и преглед на клинички случај.

Програмата се реализира преку комбинација на предавања, интерактивни семинари и планирање на третманот и лабораториска вештина и клиничка практична обука.

Се изучува со скратено работно време во текот на една година  или како учење на далечина (микс од настава преку Интернет и блок настава  во два семестра).

Програмата со скратено работно време се состои од 24 наставни дена. Студентите можат да се одлучат да ја завршат наставата како еден ден во неделата или преку блок настава од 2-3 блока распоредени низ целата година.

Студентите кои сакаат да преземат настава еден ден неделно треба да изберат опција со скратено работно време. Оние кои сакаат да ја полагаат наставата во блокови, треба да ја изберат опцијата мешан режим. Странските студенти треба да ја изберат опцијата за мешан режим.

 

Стручна настава низ сеопфатен опсег на естетски и ресторативни процедури

Студиската програма нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус.Програмата има за цел да го подобри знаењето на студентите за клиничките апликации и ограничувањата на ресторативната стоматологија, да ја развијат вештината за критичко читање на објавената литература и да ја подобрат методологијата на истражување и презентациските вештини.Сеопфатен опсег на теми за реставративна стоматологија ќе бидат опфатени, постепено и систематски зголемувајќи го  опсегот и длабочина на знаење како што се напредува низ програмата.

Наставната програма исто така вклучува сеопфатна дијагноза, планирање на третман, превенција, оклузија, техники за минимална интервенција и етички маркетинг. Целта на програмата е да  понуди сет на вештини за планирање и конструирањена комплексни случаи на реставрација и да се биде дел од интердисциплинарен терапевтски тим за индивидуален стоматолошки случај.

Нашите предавачи се професори и специјалисти со долгогодишна клиничка стоматолошка пракса, што гарантира одлично искуство во образованието и студентите да обезбедат висококвалитетно и сеопфатно реставративно менаџирање со мнозинството пациенти.

Програмата е предводена од регистрирани наши професори предавачи и специјалисти кои имаат извонредно искуство и во хируршкиот и во протетскиот аспект на стоматологијата што обезбедува и висок стандард на настава и клинички фокусиран пристап. Ова е комплиментирано од поканети национални и меѓународни гредавачи.

 

    Курсеви

Институтот – Академијата за естетска стоматологија Ендомак нуди неколку видови курсеви по естетска стоматологија. Овие се дизајнирани да им овозможат на докторите на стоматологија клинички вештини засновани на докази со цел да ги вметнат естетските елементи во нивната секојдневна грижа за пациентот. Овие курсеви се наменети за  работа на стоматолози кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован на докази за естетски третман, кои сакаат да останат на врвот на современата стоматологија и да можат со сигурност да ги задоволат и испорачаат рестовративните потреби на пациентите со високи естетски очекувања.

Тие им помагаат на многу дипломирани стоматолози, како на национално така и на меѓународно ниво, да ги постигнат своите цели за постдипломски студии, да ги прошират своите хоризонти и знаење за да обезбедат високо квалитетни функционални стоматолошки реставрации со оптимална естетска вредност

 

 • Курсеви по естетска стоматологија

Овие курсеви  нудат темелно истражување на најважните теми на интердисциплинарна естетска стоматологија и доволно обука во лабораторија за вештини и клиника. Акцентот е ставен во стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, плус клинички процедури и техники базирани на докази.

 

 • Курсеви по естетска и реставративна стоматологија

Ресторативната стоматологија го формира столбот на современата стоматологија за примарна здравствена заштита. Областа постојано се развива додека се развиваат нови техники и материјали и барањето стоматолозите да бидат во тек станува постепено попредизвикувачко и потенцијално наградувачко.

Ресторативната стоматологија опфаќа широк спектар на специјалности и обезбедува напредно знаење во различни области на фиксна протетика, оперативна и имплантациона стоматологија и ендодонција и  овозможува на стоматолозите да развиваат современи вештини, знаење и експертиза за самоуверено управување со потребите за лекување на пациентите на сеопфатен начин. Тоа е предизвикувачка и наградувачка дисциплина која постојано се развива поради иновациите во дигиталната технологија, материјали и техники.

Ова е интензивна програма која одржува добра рамнотежа помеѓу теоретското знаење и практичната примена, покрај компонентата за истражување. Студентите се здобиваат со теоретско и практично искуство во менаџирањето напациенти со комплексни протетски потреби, користејќи пристап базиран на докази. Тие исто така ќе развијат напредни вештини за дијагностицирање и планирање на третман, клиничка пракса, како и преземање на лабораториска работа за нивните пациенти. Развојот на секоја од овие вештини ја зајакнува самодоверба и способноста да се  обезбеди успешен клинички третман.

 

 • Курсеви по ендодонција

Болестите кои ја погодуваат забната пулпа и перирадикуларните ткива се ендемични и поради нивната локација и големина, бараат посебни знаења и вештини за управување со нив. Развојот на потребните интегрирани знаења и вештини е сложен и предизвикувачки процес, кој бара ефективно менторство, водство и обука во когнитивните, техничките и клиничките вештини.

Наменети се за работа на стоматолози кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован на докази за естетски третман. Курсевите  за ендодонција се фокусираат на запознавање на стоматолозите со ендодонтските техники кои вклучуваат дијагностика и планирање на третманот, подготовка на канал и вештини за микроскопија.

 

 • Курсеви по орална хирургија и имплантологија

Курсевите по имплантологија  ги опфаќаат и воведните и напредните вештини за имплантологија. Модерната стоматологија за импланти постојано се развива и претставува предизвици кои бараат нови  вештини, како и исполнување на високи очекувања на пациентите во светот во кој живееме денес. Програмата за обука наменета за стоматолози со малку или без искуство во  имплантната стоматологија обезбедува солидна основа за обука и едукација базирана на докази. Постигнувањето на нови  вештини во имплантната стоматологија ќе обезбеди основа за безбеден третман  на пациенти кои бараат  забни импланти и ќе обезбеди наградувачка кариера во  имплантната стоматологија. .

 

 • Курсеви по пародонтологија

Пародонталната болест, која ги уништува структурите за поддршка на забите, е многу распространета  низ целиот свет и како такво се смета за сериозен јавен здравствен проблем со реално влијание врз здравствениот систем. Потребата од стоматолози да обезбедат соодветен основен пародонтален третман е значително зголемена во последниве децении и како такво, свеста за и способноста за лекување на пародонтот е неопходна за сите стоматолошки професионалци.

Курсевите се фокусираат на периодонтологија и основните хируршки вештини. Секој курс вклучува предавања поддржани од научни докази и се надополнети со релевантни практични работилници.

Овие  курсеви се дизајнирани да им обезбедат на општите стоматолози понатамошно разбирање на хируршките концепти и техники со акцент на дијагноза, планирање на третман и клиничко управување и улогата на пародонтот во дневната клиничка пракса.  Опфаќаат аспекти како што се биолошките концепти на менаџирање со мекото и тврдото ткиво за време на операцијата и се насочени кон стоматолози кои се надеваат дека ќе стекнат повеќе знаење и клинички вештини во периодонтологијата, како начин да ги надополнат нивните секојдневни клинички активности.

 

Дигитална стоматологија

Зголемената употреба на дигитална технологија во клиничката пракса ја подобрува грижата за пациентот со предвидливи и точни резултати.

Нашите нови објекти вклучуваат посебен пакет 3Д-работни процеси надополнет со компјутерски помагала во нашите училници за клинички вештини. Ова ќе обезбеди интеграција и оптимизација на експертизата за дигитален проток на работа за подобрување на клиничката обука.

Студенти на постдипломски студии од сите дисциплини, вклучително и ендодонција, орална хирургија, ортодонција,  пародонтологија и протетика ќе имаат можност да бидат обучени за користење на оваа врвна технологија.

 

    Писмени задачи

Извештаи за клинички случаи (поднесоци на случаи вклучувајќи презентации и пишување на случаи.

 

  Магистерски труд  (5 кредити)

Темите вклучуваат методи на истражување, прегледи на литература, статистика, дизајн на студии, вештини за пишување, како  и пишување статии за објавување. Студентите ќе имаат можност да научат истражувачки методи и техники, додека преземаат едногодишен оригинален, надгледуван истражувачки проект.

Студентите преземаат модул во вредност од 60 кредити. Програмата се состои од 6 задолжителни и два изборни предмети во вредност од по 30 кредити со вклучен  магистерски труд. По успешно завршување на 60 кредити,  на дипломираните студенти ќе им биде доделена академска титула „Магистер на науки (магистер по естетска стоматологија)“.

Право на конкурирање за запишиување на вториот циклус (магистерски) студии имаат (домашни и странски државјани) што имаат завршено прв циклус универзитетски студии, во траење од четири години на акредитирани универзитети, односно факултети во државата или во странство  и освоени 240 ЕКТС.

 

Школарина  

      Студентите на вториот циклус студии се запишуваат со плаќање школарина, согласно со конкурсот за запишување студенти од втор циклус студии.

Вкупната цена на школарина во овој момент изнесува 2000 евра по семестар, што вклучува надоместок за клиничка операција и надоместок за изнајмување опрема и инструментација.Институтот  и директорот на програмата за диплома го задржуваат правото да ја изменат цената на кредитите. Понатаму, временската табела и теоријата и практичната програма може да се променат во согласност со потребите на предавачите на оваа програма.

 • Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите.

Оваа студиска програма спаѓа во групата на регулирани професии за кои се применуваат одредбите од Европските регулативи. Согласно на тоа, за регулираните професии не важат одредбите од Законот за високото образование во поглед на соодносот на задолжителни и изборни предмети. Студентот во секој семестар запишува одреден број на предмети кои носат утврден број на кредити. Бројот на запишани кредити во текот на еден семестар е вкупно 30 ЕКТС. Во состав на студиската програма е предвидена и вкалкулирана практичната настава. Изборни предмети се избираат од листата на изборни предмети за првиот семестар согласно предвидената програма.

Студентите преземаат едногодишна студиска програма во вредност од 60 ЕКТС кредити.

Програмата се состои од 6 задолжителни и два изборни предмети во вредност од по 30 кредити со вклучен  магистерски труд .

Студиската програма е структурирана на следниов начин: Во прв семестар има  четири предмети кои се задолжителни за кои се обавува задолжителна стручна праксаво вкупна вредност од  30 кредити.

Во втор семестар има  четири предмети од кои два се задолжителни, а два се изборни кои се избираат од  понудена листа на изборни предмети со вкупно 8 предметиза кои се обавува задолжителна стручна пракса и магистерски трудво вкупна  вредност од  30 кредити.

Секој предмет  вклучува во живо онлајн семинари и два дена практична обука и предавања. Деновите на посетеност се организираат во блокови. Со цел оптимално да се интегрира магистерската диплома во нивната работна рутина, секој предмет е поддржан од дигитална содржина за настава и учење до која може да се пристапи во флексибилно време.

Последниот (вториот) семестар е посветен на подготовка и компилација на магистерски труд на тема поврзана со естетската стоматологија  и преглед на клинички случај.

Изборот на предметите и нивната застапеност во студиските програми е во функција на образување на квалитетни и креативни стручни кадри. Во студискaтa програмa особено внимание е посветено на вградувањето и примената на Европскиот кредит трансфер систем (ECTS) што треба

да овозможи непречена проодност и меѓународна мобилност на специјализантите на други високообразовни институции на универзитетите.

Студентот преку своето присуство и учество низ целиот процес на студирање ќе има активна улога во целокупниот образовен и научно-истражувачки процес, организирање на стручни и научни собири, дебати, истражувачки семинари и слично,при реализацијата на студиската програма, при што ќе имаат можност непосредно да истражуваат и да се запознаваат со научната област.

Концептот за мешано учење, кој вклучува дигитално учење и учење со кратки блокови за присуство, им овозможува на учесниците да добијат највисоко ниво на академска и практична обука додека го ограничуваат времето надвор од дома и од работа.

 

Структура на програмата

 

I семестар

Код Назив на предмет предавања семинари СИР* Вкупно часови ЕКТС
МСЗПАО1 Интердисциплинарен пристап  во дизајнирање на насмевката 45 30 30 105 7
МСЗПВН2 Естетска и реставративна Стоматологија 45 30 45 120 8
МСЗПОЕ3 Ортодонција и дентофацијална ортопедија 45 30 45 120 8
МСЗПБМ4 Имплантологија и парадонталнаболест 45 30 30 105 7
Вкупно 180 120 150 450 30

 

II семестар

Код Назив на предмет предавања семинари СИР* Вкупно часови ЕКТС
МСЗПИТ5 Безметални керамички системи 30 30 45 105 7
МСЗПБН6 Ласери во стоматологијата 45 30 45 120 8
Изборен предмет 1 30 15 30 75 5
Изборен предмет 2 30 15 30 75 5
Изработка и одбрана на магистерска тема 5
Вкупно ЕКТС 60

 

 Листа на изборни предмети

Код Назив на предмет Предавања Семинари СИР Вкупно часови ЕКТС
Ортогнатска и имплантна хирургија 30 15 30 150 5
       Дигитална имплантологија:   Прецизно 3Д

поставување   импланти со

употреба на

компјутерски

водени системи

30 15 30 150 5
 

MСИПХР3  

Убавината на лицето: стоматолошка перспектива 30 15 30 150 5
MСИППД4  

Социо-психолошка анализа на моќта на насмевката

30 15 30 150 5
МСИПИП5 Претприемништво  и иновации 30 15 30 150 5
MСИПСП6   Деловна етика и комуникации 30 15 30 150 5
МСИПФП7   Маркетинг на

услуги

30 15 30 150 5

 

АКРЕДИТАЦИСКИ ПРОТОКОЛ ЗА СТОМАТОЛОЗИ (ВО ПРИЛОГ)

Естетската стоматологија е еден сеопфатен пристап кон вкупната орална здравствена заштита, кој ги комбинира уметноста и науката за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика

Академијата за естетска стоматологија – Ендомак го администрира процесот  на акредитација и испитување и нуди можност да станете дел од есклузивната група посветени естетски стоматолози.

Акредитацијата е признание запосветеноста на стоматологот за извонредност во естетската стоматологија.  Процесотпоттикнува натамошно образование, интеракција со колеги истомисленици и можност запрофесионален развој. Идните пациенти кои се јавуваат или се поврзуваат со Академијата навеб-страницата се информирани дека акредитираните членови поминале низ  ригорозен процес на акредитација, што покажува зголемена вештина во естетската стоматологија. Стануват подобри стоматолози  и пациентитеќе имаат корист од повисокиот квалитет на услугите и третманот што ќе  го добијат.

Постигнувањето на  статус на Магистер по естетска стоматологија  бара посветеност на континуирано образование, еден вид на образование, внимателно придружување кон протоколи и решеност  за создавање исклучителна стоматологија.

Акредитацијата е три-делен процес, кој се состои од писмен испит, поднесување клинички случаи за испитување и усно испитување. Секој дел мора да биде завршен секвенцијално.

 

 1. Писмен испит

 – Пријава за преземање на тестовите за писмен испит

Тестовите содржат основни познавања во естетската стоматологија. Стоматолозите кои ги познаваат сите фази на естетската стоматологија се очекува да го положат испитот. Неуспехот да се положи писмениот испит укажува на тоа дека стоматологот најверојатно ќе има потреба од понатамошна едукација во естетската стоматологија пред да  поднесе клинички случаи.

– Писмениот испит се спроведува на Годишната научна сесија, или во Центарот за тестирање на дополнително одреден датум од Академијата.

– Годишната научна сесија се одржува напролет, на различни локации и однапред објавен датум.

– Писмениот испит започнува по поминат период од 1 година.

– Задолжително се бара присуство на две акредитирани работилници.

– Писмениот испит и двете работилници треба да бидат успешно завршени пред поднесувањето на клиничките случаи.

– Референтна  библиотека

 

              Подобност за писмен испит

За да се ​​квалификува за писмен испиттреба да бидат исполнети следните  услови:

– Апликација и такси

– Барањето треба да биде пополнето и  надоместокот за писмениот испит се наплаќа.

 

               Одложување

Ако писмениот испит се одложи во писмена форма , административната такса  ќетреба да се презакажува. Неуспехот да се појави за закажаниот писмен испит ќе резултира соодземање на целата такса.

 

                 Содржина

Основните познавања од естетската стоматологија ги опфаќаст сите дисциплини во стоматологијата соакцент на овие предмети со посебно значење за естетиката. Предметите  може да вклучуваат, ноне се ограничени на:

▪ Дизајн на насмевката

▪ Адхезија

▪ Материјали

▪ Оклузија

▪ Реставрација со композит/ порцелан

▪ Постериoрни естетски  реставрации

▪ Мостови и понтици

▪ Импланти

▪ Боја / нијанси

▪ Белење

▪ Периодонција

▪ Ортодонција

▪ Лабораториска комуникација

▪ Фотографија

Можни се и некои дополнителни прашања, кои се поврзани со  естеската стоматологија.

 

          Вид на испитување / оценување

Писмениот испит е испит за повеќекратен избор. Секое прашање е поврзано со учебник или упатен извор за да се осигури неговата валидност. Референтна библиотека и примерок напишанза испитите се достапни на веб-страницата на Академијата.

За да имаат доверба во стоматолошката заедница, сите чекори се следат за да се обезбеди писменото испитување да биде во согласност со утврдените правила за тестирање. Претставник на агенција за тестирање е присутен кога писмениот испит се составува. Образовни испитувачии испитувачки консултант исто така е одговорен за оценување на писмениот испит иги презентира резултатите до Академијата

 

          Испитни примероци 

Некои прашања ќе бидат земени од писмените испити за секоја година и ќе бидат објавени воформа на примерок за испит. Примероците може да се купат на веб-страница на Академијата.

 

 1. Доставување на пет клинички случаи

Клиничка обработка на случаите / испитување

Испитувањето на клиничките случаи е јадрото на процесот на акредитација и има за цел да демонстрира  дијагностички вештини и клиничка совршеност.

Пет специфични типови на естетски стоматолошки третманисе избрани за покривање на различни техники.

 

Предуслови за поднесување на клиничките случаи

За да се достават клинички случаи, мора да бидат исполнети следните барања:

 • Стоматологот мора да го положи писмениот испит
 • Стоматологот мора да присуствува на две работилници: Работилница за акредитација иРаботилница за критериуми. Овие работилници се нудат на годишната научна сесија, на интернети на дополнителни датуми што ќе бидат определени од Академијата.
 • Да има најмалку половина од годишните научни сесии од поднесувањето на писменотоиспитување.

Покрај тоа, барањата за работилницата мора да бидат исполнети какошто е забележано погоре. Барањата за присуство на состаноците ќе бидат следени за сите членови вопроцесот од времето кога го поминале писменото.

 • Пополнет образец и плаќање на надоместок за секој поднесен клинички случај.

 

Петте задолжителни видови на случаи

Постојат пет видови на случаи кои мора да бидат успешно завршени. Овие случаи ќе  овозможат настоматолог кој врши акредитација  да  покаже совршеност во низа дисциплини кои ги опфаќаатважните  аспекти на естетската стоматологија.

 1. Шест или повеќе индиректни реставрации (третирање на горните секачи и канини)
 2. Една или две индиректни реставрации (третирање на горните секачи, соседните заби треба да немаатиндиректни реставрации)

III. Замена за заби (опции: лабораториски мостови или импланти)

 1. Мост: барем еден понтик мора да го замени горниот инцизив и / или канин.

Б. Имплант: мора да вклучува поставување на коренски имплант во горен преден беззабен простор. Беззабен простор се дефинира како лишен од било каква коренскаструктура. (Пред-оперативните рендгенски и фотографски прегледи треба  да покажуваат беззабен простор илинедостаток на заб пред поставување на имплантот.)

 1. Класа IV * Реставрација со директни композити: Замена на најмалку 10% од фацијалната површина (третирање на горните секачи) Опции: Класа IV или затворање на дијастема .

А Класа IV реставрација со директни композити: замена на најмалку 10% од фацијалната  површина.

5(третирање на горните секачи)

Б. Затворање на дијастема: дијастема од 1 мм или поголема, што подразбира поставување на директни композити на два соседни заби (третирање на горните инцизиви и / или канини)

* За да се исполнатбарањата од класа IV, структурниот компромис мора да вклучува мезијални и / или дистални,фацијални, јазични и инцизални аспекти на забот.

** За да се исполнат условите од 10%, мора да бидат 10% од фацијалните делови  на забот структурно компромитирани / или да ги нема во предоперативните слики.

 1. Шест или повеќе директни композитни ламинати (третирање на горните секачи и канини) (техника на случај)

 

Забелешка :  Сите побарани третирани заби мора да бидат горните предни  стални заби.

Кога се третираат дополнителни заби, тие се оценуваат според истите назначени критериуми. Може да се користи само еден вид на случај по пациент.

 

Постапка за поднесување

Вкупно пет клинични поднесоци се потребни за испитот за целосно  завршувањена  вториотдел од процесот на акредитација. Од еден до пет клинички случаи може да се поднесат во исто време,сепак, само еден од секој случај може да биде подложен на испитување.

Клиничките поднесоци мора да бидат завршени и примени на или пред датумот на крајниот роки мора да ги содржат сите потребни материјали за случајот што треба да се испита  на следната достапна испитна сесија.

Сите поднесени материјали стануваат сопственост на Aкадемијата.

 

 1. Форма на поднесување на клинички случаи

Стоматологот ќе го пополни формуларот за апликација за  клинички случаи  преку  интернет по завршување на писмениот испит и кога  сите други предуслови веќе се завршени.

 

 1. 2. Форма на поднесување на фотографска документација

По правило фотографија   треба да се достави со секој клинички случај и да биде потпишана од стоматологот ипациентот. Овој начин  дава дозвола на Aкадемијата за користење на сликите доставени заакредитација.

Aкадемијата нема да дефинира специфични барања за опрема, меѓутоа,  ги нагласувакритериумите  за создавање на квалитетни слики. Протоколот и препораките за опрема се очекува да се развиваат со напредокот во технологијата.

 

Критериуми за слики

Квалитетот на дигиталниот квалитет е зависен од пет различни фактори поврзани со самата слика. Правилнопоставувањето и употребата на фото апаратот и дополнителната фотографска опрема ги максимизираат резултатите.

 • Точна боја
 • Правилна изложеност
 • Длабочина на полето
 • Добар тонски опсег
 • Острината на сликата
 • Сите слики треба да бидат фатени во ориентација на пејзаж

 

Критериуми за опрема за снимање

Се препорачуваат професионални дигитални камери

Пример за професионална камера ќе биде Дигитален фотоапарат со единечна рефлексна леќасо макро објектив способен за рачно фокусирање и избор на зумирање со објективи монтиран блиц. Дигиталниот фотоапарат треба да биде способен да снима најмалку 5 мегапикселии да биде во можност да  фати слики како RAW датотеки.

Многу дигитални фото апарати ги фотографираат сликите кои се видливо деградирани порадимали фаќачки чипови и внатрешен фирмвер (дел од систсофтер). Тие, исто така, може да ја немаат способноста за контрола на експозицијата и длабочината на полето за време на снимањето на макро сликите.

Поставување на камерата (варијабилите се поставени во менијата на камерата)

 1. Се наместува внатрешниот часовник за точното време
 2. Се снимаат слики како RAW фајлови (задолжително)
 3. Различни производители на фотоапарати користат различни имиња за овој тип на датотека.
 4. Се избира коефициентот на зголемување на леќата. Се прават сите потребни конверзии на зголемување за да се направи зголемување на сликатаслично на сликите илустрирани во водичот за фотографија. Откако соодносот е определен, тој сооднос илизголемувањето треба постојано да се одржува во текот на пред и послефотографските серии. Конверзија на објективот која е потребна за повеќето дигиталниSLR фото апарати е 1,5 (фотоапарати со големина на сензор од 14 mm x 9,3 mm).
 5. Зголемување на (1.5) x (поставување на барел на објективот)
 6. 1: 2 погледи ја поставија леќата на дигитален фотоапарат до 1: 3
 7. Приказ од 1: 1 го постават леќата на дигитален фотоапарат до 1: 1.5
 8. Максимизирајте ја длабочината на полето користејќи високи ф-стопила (минимизирана решетка)

 

Управување со слики на компјутер

 1. Поставете го внатрешниот часовник на точното време
 2. Префрлете ги сликите од RAW камерата од камерата директно на вашиот компјутерхард диск.
 3. Направете компресирана JPEG сликата со копирање на RAW сликата

Изберете софтверска алатка за да направите компресирани JPEG-датотеки од сите RAW-датотеки. Или користисофтверот од производителот на камерата или сопствената софтверска алатка. (т.е. Фотошоп, ThumbsPlus, acdsee)

 1. Отворете ја сликата RAW со софтверот. Одетена: датотека > зачувај како > JPEGкомпресирана > Квалитет > Максимална (100%, најдобар квалитет, минимална компресија).
 2. Квалитетот на сликата мора да биде повеќе од соодветен за да се оценува во стоматологијата; без плункаи остатоци, правилно изложени, врамени и фокусирани. (Види фотографска документација и евалуација во козметичката стоматологија – Водич за акредитација . Фотографија за дополнителни препораки.)
 3. Б. Некои камери имаат поставувања кои создаваат RAW и висококвалитетен JPEG во исто време. Проверете дали камерата е поставена на највисокото JPEG оставување кога ја користите оваа функција.

ЗАБЕЛЕШКА: Скенираните слики нема да бидат прифатени за поднесување

(Инструкциите се водич и не се наменети како замена за продолжување на образованието во дигитална форма на фотографија и употреба на компјутерски хардвер и софтвер.)

 

Уредување на слики

Не е дозволено глобално, фокално, фиксна точка или уредување на флеќосани места

Глобална, фокална, фиксна точка или уредување на местото  е строго забрането и се смета за измама . Ова значи дури и безначајни промени како што се чистење на местата од прав, сечење, ротирање, промена на големината или елиминирање на црвени очи не е дозволено.

 

Поднесување на случај

Стоматолозите кои ја следат Акредитацијата може да ги достават сите клинички случаи преку интернет. Сите материјали стануваат сопственост на Aкадемијата

Клинички случаи и документација

Потребно е да се достават слики на мемориски стик, пред и потоа. Секое мемориско стикче ќе има  две папки: една папка со  потребните RAW слики, RAW техника, рендгенски слики, наслов на случајот и третман листа, а втората папка  на овие слики претворени во  JPEG  дадотека и една копија од  писмениот извештај.

 • Задолжително да се прегледат и пред-оп и пост-оп сликите за да се осигурате дека сите прикази се точни. Некомплетните поднесоци нема да бидат испитани.

Испитување

Испитувачите за акредитација ќе ги испитаат случаите со соодветен медиум за гледање на слики и оценување.

 1. Дополнителна фотографска документација за случаи класа V (техника на случај)

Дополнителна документација е потребна за да се прикаже техниката  која е користена за завршување на случај  со директни композитни ламинати.   Следниве RAW слики треба да бидат вклучени соподнесување на случај класа 5. Овие чекори исто така треба да бидат документирани во писмениот извештај.

Овие фотографии треба да се земат со зголемување од 1: 2 или дигитален еквивалент.

 1. Иницијална препарација, закосување и / или абразија на забните површини
 2. Почетен слој на композит (по светлосно полимеризирање, пред контурирање)
 3. Примена на мастило и опакер (ако се користи)
 4. Финален слој на композит (волуменски слој, по стврднување, пред контурирање или завршна обработка)
 5. По контурирање, но пред полирање

Ако забите се третираат секвенцијално, а не истовремено, користете го централниот инцизив за да се илустрираат првите 4 чекори. Петтиот чекор, пред конечното полирање, МОРА да ги покаже сите заби.

 1. Верификација на автентичноста за секој случај посебно

Aкадемијата ги поддржува највисоките стандарди на етичко однесување применливи за професијата на естетската стоматологија и очекува нејзините членови да го сторат истото. Повреда на овие етички стандарди во процесот на акредитација е прашање кое сериозно се сфаќа од страна на Aкадемијата и може да резултира со постојана дисквалификација од процесот на акредитација.

Бидејќи технологијата постојано се развива, постојат можности за измама. Иако Aкадемијата знае дека малкумина ќе прибегнат кон такво несовесно однесување, Академијата за естетска стоматологија Ендомак  е посветена на обезбедување интегритетот на процесот на акредитација преку проактивни мерки за верификација на поддршката документација за поднесување на клинички случаи. Таквите мерки се наменети за одржување на интегритетот на ингеренциите, без наметнување на непотребни тешкотии на стоматолозите кои ја спроведуваат Акредитацијата.

Испитувачите се обучуваат во специјализирани софтверски алатки за откривање на манипулација со дигиталната слика во кршење на овој протокол, вклучувајќи и уредувањето на самото место. Секоја промена на сликите, фалсификување на информации или обид да се доведат во заблуда испитувачите се основа за итно прекинување на Процесот на акредитација и постојана дисквалификација од добивање на акредитација во иднина.

 1. Радиографска документација

За сите случаи потребни се пост-оп периапикални радиографии. Имплантот, исто така, мора да вклучува и пред-оп радиографија пред поставување на имплант. Радиограмот мора да биде со дијагностички квалитет. До шест радиографии можат да се достават за да ги покажат сите потребни третирани заби. Дополнителни третирани заби не бараат радиографска документација. Во случај да се достават радиографските слики од страна на стоматолог укажуваат на тоа дека има манипулација или уредување на сликата во кршење на овој протокол, тоа е основа за итно прекинување на процесот на акредитација и постојана дисквалификација од добивање на акредитација во иднина. При поднесување повеќе радиографски слики, ве молиме да бидете сигурни дека ќе ги одвоите.

Радиограмот може да биде во еден од овие формати:

 1. Фото-слика датотека (JPEG) на рентген
 2. Скенирана датотека со рендген снимки (JPEG)

 

 1. Писмен извештај

Писмениот извештај треба да се поднесе како што е наведено во модулот за акредитивирање. Извештаитесе очекува да бидат добро организирани, оригинални, точни и комплетни. Треба да бидат вклучени следните информации во писмениот извештај:

Вовед и главен предговор

Историја (медицинска и стоматолошка)

Дијагноза и план за лекување

Опис на третманот

Референци за литература што се однесува на пропишаниот третман

Под никакви околности не треба да се наведуваат имињата, признанијата (вклучувајќи партнерство стоматолог, керамист или специјалисти кои можеби биле вклучени во случајот) или било кој друг тип на лични податоци да бидат вклучени во писмениот извештај..

 

Оценување / испитување

Секој клинички случај се испитува анонимно од страна на панел од пет испитувачи. Мнозинството од “помине”гласови се потребни за да поминат случаите. Стоматологот може да поднесе повторно клинички случаи додека за  сите пет не запишан и донесен резултат. Кога сите пет клинички случаи добиле почетна оценка, стоматолог може да продолжи до фаза три, усно испитување.

Лошо изработени или нецелосни писмени извештаи и / или лоши фотографски или радиографски податоциод документацијата може да резултира со неуспех. Секој случај ќе се испитува врз основа на Акредитацискикритериуми за испитување.

Критериумите користат примери на претходно презентирани случаи за понатамошно разјаснување и идентификување на критериумските поени кои се оценуваат.

 

 1. Усно испитување

По сите поминати клинички случаи, кандидатот добива покана за усно испитување. Усното испитување се одвива во Академијата за  естетска стоматологија.

Намена

Целта на усното испитување  е двострана.

Првата цел е да им даде на стоматологот или забниот техничар можност да го проверат и идентификуваат обработениот случај. Може да бидаат испрашувани во врска со избраниот случај, дијагнозата, планирањето на третманот, или  материјалите и техниките за било кој од поднесените клинички случаи. Стоматологот со своето знаење треба јасно да покаже познавање и разбирање на овие случаи. Дополнителни прашања може да бидат побарани кои покриваат теми што се сметаат за релевантни од страна на испитувачите.

Втората цел на усното испитување е да му овозможи на стоматологот   можност да ја покаже својата способност за планирање на третманот. Стоматологот ќе треба да презентира информации во врска со претходно избраниот случај. Соодветно време ќе може за секој случај поединечно да го формулира планот за третманот, а потоа посебно за секој да дискутира.

 

Квалификации за полагање устен испит

За полагање устен испит треба да бидат исполнети следните барања:

– Стоматологот треба да ги има положено сите пет потребни клинички случаи..

– Присуство на најмалку половина од годишните научни сесии, почнувајќи од сесијата или подигањето на тестовите за писмен испит.

– Пополнет формулар и платен надоместок за усно испитување.

– Апликација и такси

 

Одложување

 Стоматологот можат да го одлои усниот испит се додека сите три фази на процесот на акредитација се завршат во рамките на рокот.

 

Насоки за настап на усно испитување

Треба да бидат професионално облечени и целосно запознаени со петте клинички случаи. Индивидуално ќе се бара да ги донесат нивните дигитални слики и еден писмен извештај од секој поминат случај.

 

Клинички случаи и документација

Потребно е да се достават слики на мемориски стик, пред и потоа. Секое мемориско стикче ќе има  две папки: една папка со  потребните RAW слики, RAW техника, рендгенски слики, наслов на случајот и третман листа, а втората папка  на овие слики претворени во  JPEG  дадотека и една копија од  писмениот извештај.

Оценување:поминат/не успеа

 

 1. Добивање постдипломски сертификат

Со успешно завршување на усниот испит, стоматологот  добива постдипломски сертификат – Магистер  по естетска стоматологија.

 

Неуспех: Ако не успеат, стоматологот  може усниот испит да го преполага. Евентуален втор неуспех на усното испитување го прекинува процесот на акредитација. Со поднесување нов писмен испит може да започне повторен процес на акредитација.

  

          Вработливост

Програмата може да ги подобри изгледите на дипломираните студенти да се преселат во подобри стоматолошки практики, да постават свои стоматолошки ординации, да напредуваат во програми за обука со магистерски студии и специјализирани обуки или да развиваат кариера во наставата.

 

Зошто да го студирате овој степен?

Програмата става акцент на стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали и клинички процедури и техники базирани на докази.

Кариери

Успешните дипломирани студенти се здобиваат со клинички и теоретски вештини и техники потребни за да се вклучат аспекти на естетската стоматологија во нивната секојдневна пракса и да се исполнат реалните очекувања на пациентите со високи естетски побарувања.

Ресурси за успех

Академијата им овозможува на своите кандидати во процесот на акредитација алатки и ресурси кои им се потребни без проблем, повеќе со сигурност, да работат на својот пат низ процесот на акредитација.

Тука се и некои од ресурсите на располагање за да помогнат да се направи патот на акредитација олеснителен.

Ментор волонтер

 Ментори се акредирани испитувачи кои волонтираат и со своето време и експертиза им помагаат на колегите кои се обидуваат да заработат сертификат. Тие се  достапни за оние учесници кои се во потрага по некој кој ќе им помогне да ги води нив за било какви прашања што може да ги имаат во процесот на акредитација.

Акредитирани работилници

Акредитираните работилници се алатки за учење и се потребни за акредитација.

Дополнителни ресурси

Академијата обезбедува дополнителни ресурси, водичи, шаблони и помага да се постигне успех и брз пат кон акредитација.

Годишна научна сесија на Академијата за естетска стоматологија

Годишната  научна сесија се одржува  секоја година, на различни локации. Конференцијата е за стоматолозите, забните техничари, сите стоматолошки  професионалци, членовите на тимот и стоматолошките помошници.

Списание на Академијата- JAADE

Списанието JAADE е публикација на Академијата за обезбедување најнови информации за клиничките третмани, козметичките стоматолошки и забнотехнички технологии и техники, и многу повеќе од водечките стоматолози, лабараториски техничари и специјалисти. Членовите на Академијата имаат право да објавуваат во публикацијата што ја добиваат во печатена и во дигитална верзија.

Веб страница

Веб-страницата е дизајнирана за да послужи како извор на информации, коментари и сугестии.

Пристап до онлајн континуирано стоматолошко образование

Пристап  до ресурсите за продолжување на образованието во Академијата за естетска стоматологија во водечките естетски стоматологии. Вклучувајќи видеа, снимки од конференциска сесија, CD CE  статии, слајдови и др.

Поддршка од Академијата

Академијата за естетска стоматологија нуди поддршка за акредитација без дополнителни трошоци за нејзините членови. Ќе издава акредитациски водич. Исто така, ќе помогне во документацијата, фотографирањето (пред и по слики), оценувањето и презентацијата на третираните случаи за секој стоматолог и забен техничар, на испитните критериуми, да се разбере процесот на акредитација и со ентузијазам ќе помогне на сите што работат кон таа цел.

Признание за квалитет, иновација и лидерство во естетската стоматологија.

Академијата за естетска стоматологија ќе доделува годишна награда за најдобар естетски стоматолог, најдобар естетски забен техничар, за извонредност во естетската стоматолошка едукација, за иновација, лидерство и унапредување во областа на естетската и реставративната стоматологија.

ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА

Обезбедување на знаење за сеопфатниот и холистички пристап при планирање на третман на случаи со компромитирана естетика. Потенцирање на значењето зошто дизајнот на насмевката не смее да се планира изолирано и колкава е важноста од познавањето на меѓусебната интердисциплинарна поврзаност која треба да резултира со постигнувањето успешен, здрав и функционален резултат. Презентирање на стратегии за премостување на јазот помеѓу вистинското или перцепираното, разликата помеѓу „идеалното“ и „практичното“ планирање на стоматолошкиот третман.