НАСТАВЕН КАДАР

Наставен кадар

 1. Проф. д-р Ана Миновска
 2. Проф. д-р Стипе Поповски
 3. Проф. д-р Ивона Ковачева
 4. Проф. д-р Киро Папакоча
 5. Проф. д-р Саша Станковиќ
 6. Проф. д-р Нада Петрушева
 7. Доц. д-р сци. Маријана Бошковиќ

Членови соработници на Академијата

 1. Проф. д-р Илијана Муратовска
 2. Проф. д-р Лидија Поповска
 3. Науч. сор. д-р. сци Благоја Даштевски
 4. Науч. сор. д-р. сци Ванчо Спиров
 5. Науч. сор. д-р. сци Томе Тасевски

Надворешни членови

Р. Бугарија
– Проф. д-р Даниела Христова Тасевска, Педагошка и возрасна психологија
– Проф. д-р Георги Томов, специјалист за парадонтологија

Р. Србија
– Проф. д-р  Асен Џолев, специјалист по максило-фацијална хирургија

Црна Гора
– Проф. д-р Крсто Ковачевиќ, специјалист за парадонтологија и орална медицина

Хрватска
– Проф. Д-р Ивица Аниќ, специјалист за ендодонција и орална хирургија
– Крешимир Варда, мастер забен техничар

Косово
– Проф. Д-р Сами Салиу, специјалист по максило-фацијална хирургија

Израел
– Проф. Д-р Амос Јахав, орален хирург, имплантолог, естетски стоматолог, интернационален едукатор и предавач

Турција
– Проф. Д-р Еркан Акилли, спец. по орална имплантологија

Италија
– Д-р Џузепе Сепе, интернационален едукатор и предавач

Германија
– Д-р Тил Герлах, орален хирург, имплантолог, естетски стоматолог, интернационален едукатор и предавач

Други професори, интернационални едукатори и предавачи од Албанија, Шпанија, Франција, Словенија, Бугарија, Грција,  Романија, Украина и др.

Стручни соработници

 1. Д-р спец. Димитар Тасевски , орален хирург имплантолог
 2. Д-р спец. Ана Гугушевска, орален хирург имплантолог
 3. Д-р. Ристе Панајоту, спец. по ендодонција
 4.  Д-р. Александар Трајановски, доктор по стоматологија
 5. Д-р Дарко Стаменковски, доктор по стоматологија
 6. Д-р Томе Каркалашев, доктор по стоматологија
 7. Д-р. Ѓоко Шикалески, доктор по стоматологија
 8. Д-р Ѓорге Гудев, доктор по стоматологија