Konferencija-MK-pozadiNOVA
konferencija-4

Придружете ни се за престиж и многу придобивки!

Приватниот научен институт – Академија за естетска стоматологија во Скопје, прв во државава и во регионот во сферата на стоматологијата, е акредитиран од Министерството за образование и наука, Одборот за акредитација и евалуација и Агенцијата за квалитет, согласно одредбите на Законот за високото образование и ги исполнува сите критериуми и услови предвидени во Уредбата за нормативи и стандарди за основање високообразовна установа.
Во него практиката и науката се споени на едно место, со современи стандарди и принципи.

Сите стоматолошки професионалци имаат право да се запишат и да се приклучат на Академијата за естетска стоматологија. Кога ќе се приклучат стануваат дел од семејството на посветени професионалци.
Приватниот Научен Институт – Академија за естетска стоматологија во Скопје е придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Пријавите за магистерски студии на Академијата за естетска стоматологија се
поднесуваат до крајот на октомври, а првиот семестар почнува од 8 декември 2023

СКРАТЕНА (М-Sc part- time) ПРОГРАМА

Едногодишни магистерски студии по естетска стоматологија

Магистерската програма за естетска стоматологија на Приватниот научен институт – Академија за естетска стоматологија е посветена на унапредување и имплементирање на научните сознанија и практики во стоматологијата, промовирање совршеност во уметноста и науката и поттикнување на највисоки стандарди на етичко однесување и одговорна грижа за пациентот од естетските стоматолози и нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус.

Тоа е едногодишна (60 ЕКТС) студиска програма со скратено работно време наменета за стоматолози во која било фаза од нивната кариера, земајќи ги предвид нивните временски ограничувања и работни обврски, и има за цел да ги квалификува да бараат опции за синоптички третман преку подобрување на методолошките и индивидуалните вештини, како и подигање на нивната свест за важноста на објективното оценување на естетските случаи.

По успешното завршување на оваа програма, на дипломираните студенти им се доделува академска титула „Магистер на науки“ (Магистер по естетска стоматологија) во меѓународниот промет познат како: Master of science in Dentistry, module: Master of aesthetic dentistry, како и додаток на диплома: Diploma Supplement.

ОТВОРЕНОСТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Академијата е отворена за сите доктори по стоматологија, лабoраториски забни техничари, стоматолошки професионалци и оние кои ја поддржуваат естетската стоматолошка индустрија, вредните, работливите, трудолубивите, оние кои се стремаат кон клиничка пракса, за постојано проширување на нивните вештини, кои сакаат да бидат поврзани, да се здружуваат, да разменуваат идеи и искуства.

ПОСВЕТЕНИ НА ЕСТЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИЈА

Естетската стоматологија е еден сеопфатен пристап кон вкупната орална здравствена заштита, кои ги комбинира уметноста и науката за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика. Тоа е ново подрачје на фокусираност во областа на стоматологијата кое ветува нови продори во стручното образование.

ОБРАЗОВНИ
БЕНЕФИЦИИ

Основен принцип на Академијата е да го промовира образованието. Благодарение на партнерството меѓу членовите може да се даунлодираат и стримуваат видеа за едукација на пациентите од нивната пракса, веб-сајт или социјалните мрежи.

КУРСЕВИ

Институтот – Академијата за естетска стоматологија нуди неколку видови курсеви по естетска стоматологија. Овие се дизајнирани да им овозможат на докторите на стоматологија клинички вештини засновани на докази со цел да ги вметнат естетските елементи во нивната секојдневна грижа за пациентот.

JAADE

Списанието JAADE е публикација на Академијата за обезбедување најнови информации за клиничките третмани, козметичките стоматолошки и забнотехнички технологии и техники, и многу повеќе од водечките стоматолози, лабараториски техничари и специјалисти.

ПРОСТОР И ОПРЕМА

Институтот – Академија за естетска стоматологија има на располагање висококвалитетно опремен простор кој целосно ги задоволува нормативите и стандардите за изведување настава и лаборатории за вежби и практична обука. Институтот е опремен со најсовремена информатичка, телекомуникациска и телефонска опрема

КАТАЛОГ

АКАДЕМСКА ПРОГРАМА

Добредојдовте во Aкадемската програма на EDG групацијата поддржана од ПНИ Академијата за естетска стоматологија наменета за научна и практична обука на стоматолози и забни техничари, како и спонзорирање на бесплатни стоматолошки услуги за пациенти.

Кандидатите кои ќе бидат учесници во Академската програма на EDG групацијата и ќе одговорат со сите нивни капацитети на научно знаење и практична работа ќе им биде понуден договор за вработување или самовработување (франшиза).

За повеќе информации кликнете ТУКА

КНИГА

КОНКУРС

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
НА ВТОР ЦИКЛУС
СТУДИИ

ПРОГРАМА

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, БРОЈ НА ЧАСОВИ …

СТАТУТ

НА ПРИВАТEН НАУЧЕН ИНСТИТУТ – АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

ПРИЈАВИ СЕ

ПО КОНКУРС
ЗА ВТОР ЦИКЛУС
НА СТУДИИ

НАСТАНИ И АКТИВНОСТИ

МИНУТИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА - ЕМИСИЈА 18

МИНУТИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА - ЕМИСИЈА 18