JAADE

СТРУЧНО СПИСАНИЕ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

Списанието JAADE е публикација на Академијата за обезбедување најнови информации за клиничките третмани, козметичките стоматолошки и забнотехнички технологии и техники, и многу повеќе од водечките стоматолози, лабараториски техничари и специјалисти.
Членовите на Академијата имаат право да објавуваат свои стручни трудови во публикацијата што ја добиваат во печатена и во дигитална верзија