КОНКУРС 2022/23

Врз основа на член 149, 150 и 151 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/18), Приватниот научен институт „АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА“, СКОПЈЕ објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти на втор циклус студии на студиската програма
„Естетска стоматологија“ на Приватниот научен институт
„Академија за естетска стоматологија“ , Скопје
во учебната 2022/2023 година

 

I

 1. Назив на студиската програма – Естетска стоматологија
 2. Предвиден број на слободни места за запишување – 60 студенти
 3. Времетраење на студиите – Едногодишни (60 ЕКТС) студии
 4. Висина на школарината – 2000 евра по семестар

 

II
Услови за запишување

Академијата е отворена за сите доктори по стома­тологија кои ја поддржуваат естетската стоматолошка инду­ст­рија, вредните, работливите, трудољубивите, оние кои се полни со енергија за стоматолошката про­фе­сија, кои се стремат за клиничка пракса, за постојано проширување на нивните вештини, кои сакаат да бидат поврзани, да се здружуваат, да разменуваат идеи и искуства.

Ова ја нагласува посветеноста на Академијата за естетска стоматологија за сеопфатност (инклузивност) и стандарди на совршеност, вистински да се измерат и прошират знаењата и вештините на повисоко ниво, како и да обезбеди на пациентите поголем пристап до стоматолошки професионалци, кои покажале ви­сок сте­пен на вештини и способности во естетската стома­то­логија.

На втор циклус на студии во траење од една години и освоени 60 кредити (според ЕКТС) може да се запишат:

 • кандидати кои завршиле соодветни студиски програми од прв циклус на студии во траење од најмалку 4 години, со кои се стекнуваат најмалку 240 ЕКТС кре­дити, односно додипломски студии во траење од нај­мал­ку 4 години;
 • Странските државјани може да се запишат на студии под исти услови како и државјаните на Република Северна Македонија. Се смета дека условите за запишување ги исполнува и лицето, кое завршило образование според еднаква студиска програма во странство. Еднаквоста на сту­ди­ските програми се оценува според утврдена про­це­дура на Академијата за естетска стоматологија, во согласност со државните органи.

 

III
При пријавувањето кандидатите треба да достават:

 1. Пријава (достапна на Институтот);
 2. Диплома (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) за завршен прв циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на странската диплома);

 

Рок за пријавување и запишување

 • Пријавување на кандидатите ќе се одвива во пе­рио­дот од 01.10.2022-31.10.2022 година.
 • Запишувањето на кандидатите ќе се извршува од 01.11-05.11.2022 година.

 

Почеток и завршување на студиска година

 • Студиската година почнува на 08.11.2022 година, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри, зимски и летен .
 • Почетокот и времетраењето на наставата по се­мес­три се определува со статутот на Институтот.

 

Место на изведување на студиската програми

 • Изведување на студиските програми наставата и полагање на испитите, ќе се одвива во Приватниот научен институт „АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА“, СКОПЈЕ, ул.Кленоец бр. 85, лок 4 и 8 Скопје – населба Влае.

 

Забелешка

 • Детални информации за условите за запишување, потребната документација, организацијата и времен­скиот распоред на студиите, заинтересираните кандида­ти може да ги добијат на Приватниот научен институт „АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА“ и на веб страната www.iacd.mk
[cq_vc_flipboxv2 name=”РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1639560747443{margin-bottom: 20px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no” itemlink=”url:https%3A%2F%2Fiacd.mk%2Fraspored-na-casovi%2F”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”ПЛАН ЗА АКРЕДИТАЦИЈА” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1639560760709{margin-bottom: 20px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no” itemlink=”url:https%3A%2F%2Fiacd.mk%2Fplan-za-akreditacija%2F”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”КОНКУРС” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”ПРИЈАВА” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1634039526933{margin-top: 20px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1634040756219{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 40px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2]