НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ПРВ СЕМЕСТАР

ГЛОБАЛЕН РАСПОРЕД
АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР 2021/2022
Академија за естетска стоматологија
Магистерски студии по естетска стоматологија

  1. Зимски семестар – 10.12.2021 – 11.03.2022 год.
  2. Испитен рок : 14.03.2022 – 25.03.2022 год.
  3. Летен семестар: 01.04.2022 – 30.06.2022 год.
  4. Испитен рок: 01.07.2022 – 12.07.2022 год.
  5. Испитен рок: 22.08.2022 – 02.09.2022 год.

Преглед на наставниот план на студиската програма од втор циклус студии  по естетска стоматологија

Предмет: Интердисциплинарен пристап во дизајнирањето на насмевката

Термин за 4 блок часови Дата Содржина
1

Проф. д-р Стипе Поповски

Проф. д-р. Даниела Христова Тасевска

Прим.  д-р сци Томе Тасевски

18.12.21

сабота

10 часот

 

Воведно предавање
2

 

24.12.21 – петок

12.30 ч

Дел 1  Моќта на насмевката

1. Митот за убавината

1.1 Рангирање на убавината и насмевката

1.2 Зошто  луѓето  сакаат  да  бидат  убави?

2. Важноста  (значењето) на насмевката

3. Симболики на насмевката

4. Насмевката во нејзините сликовити прикажувања

3 25.12.21 – сабота

16 ч

5. Анатомија  на насмевката

6. Карактеристики на насмевката

7. Класификација на начините на смеење

8. Естетски компоненти на насмевката

8.1.  Хармонија и убавина на лицето

8.2.  Естетика на усните

8.3.  Природна орална естетика

8.3.1. Гингивална естетика

8.3.2. Дентална естетика

8.4.   Загриз ( забна оклузија)

4 14.01.22 – петок

12.30 ч

9. Естетски разгледувања и директиви во дизајнирањето на  насмевката

9.1. Естетска интерпретација

9.2. Естетски норми  и идеални вредности

10. Естетска проценка на насмевката

11. Анализа на фацијалната естетика

11.1. Неокласични канони за убавина на лицето

11.2. Естетски пропорции на лицето

11.3. Правило на златна пропорција-хармонија на пропорциите

11. 4.  Естетска  интерпретација на лицето

11.5. Анализа на профилот на лицето

12.  Естетска проценка на усните

12. 1. Денто-лабијална анализа

13.  Естетска анализа на гингивите (гингивални компоненти)

13. 1. Денто-гингивална анализа

5 15.01.22 – сабота

16 ч

14.  Анализа на забите (дентални компоненти)

15.  Дополнителни естетски процедури

16.  Уметноста и науката во  разубавувањето на насмевката

17.  Причини и решенија за совршена насмевка

18.  Постапки и третмани  за постигнување совршена насмевка

6 21.01.22 – петок

12.30 ч

19  Дизајнирање на насмевката

20. Фактори  кои  влијаат врз дизајнирањето  на насмевката

21.  Совршена (естетска) насмевка

22.  Проучување (евалуација)  на насмевката

7 22.01.22 – сабота

16 ч

23. Перцептивна естетика при дизајнирање на насмевката

24. Социјална интеракција и психологија на насмевката во естетската  стоматологија

25. Заклучни согледувања од Дел 1  Моќта на насмевката

8

Прим.д-р Коте Тасевски

28.01.22- петок

12.30 ч

Дел 2. Принципи на естетиката

26. Што е естетска стоматологија?

27. Совршенството во естетската стоматологија

28. Естетска (р)еволуција во реставративната стоматологија

29. Нови концепти во естетската стоматологија

30. Ера на нови биоматеријали за естетски реставрации

31. Можности на естетската стоматологија

9

 

29.01.22 – сабота

16 ч

32. Биологија на естетиката

33. Принципи на дизајниранје на насмевката

34. Преглед на естетските реставрации преку специјални ефекти

35.  Божествена пропорција

36. Разбирање на бојата

10

Александар Трајановски, DSD Master, ESCDmember

04.02.22 – петок

12.30 ч

37. Подобрување на визуелизацијата во стоматолошката пракса

38. Компјутерски имаџининг  во естетската стоматологија

39. Концепти на денталната естетика

40. Естетско планирање на третманот

41. Маркетинг

42. Правни размислувања

43. Фотографија

11

Александар Трајановски

DSD Master, ESCDmember

 

05.02.22

– сабота

16 ч

•             DSD концепт, Геометрија на насмевката
12 11.02.22

– петок

12.30

 

•             DSD фото-видео протокол

•             Стратегии за мотивационен mock-up

13 12.02.22

– сабота

16 ч

•             Фото – видео DSD протокол

•             2D дизајн на насмевка во Keynote

14 18.02.22

– петок

12.30 ч

 

•             Трансфер на 2D во 3D дизајн

•             Изработка на силиконски клуч и техника на mock up

•             Презентација на план на терапија на пациент

11

Прим.д-р Коте Тасевски

19.02.22

– сабота

16 ч

3 дел. Естетски третмани

44. Белење на забите

(Теоретски  и практично)

– Обоеност на забите-дисколорација

– Етиологија на забната дисколорација

– Како се дијагностицира дисколорацијата

– Третман  на дисколорациите

– Постапка на белење на темни или обоени заби

12 25.02.22

– петок

12.30

– Планирање на третманот

– Дијагноза и избор на случај

– Изолација и заштита на устата при белење

– Процедури со кофердам (денталдам)

13 26.02.22

– сабота

16 ч

– Техники на белење на забите

– Постапка на белење на забите во амбулантски услови (професионално белење)

– Надворешно белење во амбулантни услови

– Ласерско белење

– Техника на амбулантско белење со внатрешен третман  (внатрешно белење)

– Белење на забите во домашни услови

– Потенцијални  несакани ефекти и безбедност на техниките  за белење на забите

12

Прим.д-р Коте Тасевски

04.03.22 –петок

12.30 ч

 

4 дел Естетски композитни реставрации

(Теоретски  и практично)

1. Фундаментални концепти на емајл/дентинската адхезија

– Предности на адхезивните техники

– Концепција на сврзувањето (бондинг механизми)

– Дентин-бондинг механизми и средства

– Адхезивни дентални системи

– Класификација на системите за бондирање

2.  Композитни материјали

– Видови композити

– Полимеризација: значење и извори

– Избор на композитни материјали

– Нијанси на бои и опакери

13 05.03.22

– сабота

16 ч

 

3. Инструментариум за композитни реставрации

4. Процедури со денталдам

14 11.03.22

Петок

12.30

5. Eстетски композитни реставрации

– Клинички процедури со композитните материјали

– Избор на нијанси на бојата

–  Реставративн техники

– Боја и анализа на бојата на материјалите

– Принципи за изработка на естетски композитни реставрации

– Естетски цели на третманот

– Правилна селекција на композитот

15 12.03.22

Сабота

16 ч

6. Принципи и критериуми на препарација на забите за композитни реставрации

-Типови на забни препарации за композитни реставрации

– Современи методи на препарации на кавитети за композитни реставрации

16 18.03.22

Петок

12.30 ч

7. Техники на бондирање (Адхезивен протокол)

8. Третман на површините и пулпо-дентинска заштита

9. Принципи на адхезија и бондирање

 

17 9.03.22

Сабота

16 ч

10. Избор и подготвување на систем матрица – носач на матрица

11. Примена на бои и опакери

12. Вметнување и полимеризација на композитот

13. Техники за поставување на композитот

18 25.03.22

Петок

12.30

14. Обработување, контурирање и текстурирање на композитот

15. Креирање на природна забна анатомија

16. Финирање и полирање

17. Постапки на финирање и полирање и инструментариум

18. Дополнителни конзервативни естетски процедури

19 26.03.22

Сабота

09 ч

19. Естетски композитни реставрации на предните заби

– Класа III композитни реставрации

–  Класа IV – композитни реставрации

– Класа V – композитни реставрации

20 26.03.22

Сабота

16 ч

20. Естетски композитни реставрации на задните заби

– Класа I композитни реставраци

– Класа II – композитни реставрации

21 27.03.22

Недела

09 ч

 

21. Индиректни композитни реставрации

22. Затворање на дијастема

23. Реставрација на изгубена папила

24. Композитни ламинати

25. Клинички согледувања на композитните реставрации

 

Предмет: Естетска и реставративна стоматологија

Термин за 4 блок часови Дата Содржина
1 18.12.21 Воведно предавање
2

 

25.12.21 – сабота

9 ч

1.Боја и оптички карактеристики на природните заби и избор на бои и нијанси во естетската стоматологија

2.Дигитално определување на боја, анализа на бојата и комуникација за бојата со заботехничката лабораторија

3

 

26.12.21 – недела

9 ч

3.Селекција на реставративен материјал, фактори кои ја определуваат финалната боја на рестварциите и репродукција на бојата.

4.Оптички илузии, контрасти, индивидуализирани карактеризации и боења, површинска текстура,биомиметички принципи во естетската и реставративната стоматологија.

4

 

15.01.22 – сабота

9 ч

5.Дигитално и лабораториско дијагностичко навосочување и улогата на wax up -mock up техниката во креирањето на естетски реставрации.
5

 

16.01.22 – недела

9 ч

1.Минимално инвазивни естетски реставрации, индикации и контраиндикации и основни принципи при естетска реставрација со порцелански фасети

2.Керамички материјали и лабораторијска техника за изработка на порцелански фасети

6

 

22.01.22 – сабота

9 ч

3.Планирање и подготовка за терапија, инструменти и техники на препарација за порцелански фасети

4.Дигитални и конвенционални отпечаточни техники и материјали

7

 

23.01.22 – недела

9 ч

5.Адхезивно цементирање на порцелански фасети. Грешки и неуспеси на третманот
8

Ана Кртолица Георгиев д-р дент.мед.

29.01.22- сабота

9 ч

1.Анамнеза, клиничка егземинација, дентална фотографија, естетски параметри, студио модели, предлог план на терапија (минимум/максимум терапија за постигнување оптимален естетски резултат), анализа на случаи

2. Wax up/ Mock Up. Мотивација на пациентот, функциска проба

9

 

30.01.22 – недела

9 ч

3. Индикации и контраиндикации за порцелански ламинати

4.Типови на препарации за порцелански ламинати. Различни порцелани и техники за изработка на ламинати

10

 

05.02.22 – сабота

9 ч

Земање отпечаток за порцелански фасети

6.Цементи и адхезија

11

 

06.02.22 – недела

9 ч

7. Припрема на порцелански надоместок за цементирање, припрема на суво работно поле во уста ( кофердам/ оптрадам/тефлон).Цементирање на порцелански фасети

8. Финиширање на порцеланските фасети по цементирање и проверка на оклузија

12

Проф. д-р  Саша Станковиќ

13.02.22

недела

9 ч

 

1. Вовед во естетска и реставративната стоматологија

2. Современи методи за правење директен инлеј

3. Комплициранo естетско згрижување на странични заби

13 13.02.22

недела

16 ч

4. Изработка на инлеј CAD/CAM техники

5. Реконструкција на дефекти на тврди забни ткива со керамички коронки

6. Изработка на керамички коронки за странични заби со CAD/CAM техника

14 20.02.22

Недела

9 ч

7. Одредување на боја и лабораториска примена на слоеви

8. Изработка на лабијални ламинати со директна метода

9. Изработка на лабијални ламинати со директно-индиректна метода со додавање слоеви

15 20.02.22

Недела

16 ч

10. Лепливо цементирање на лабијални ламинати

11. Достигнувања на CAD / CAM техниката со користење на циркониум оксид

16 27.02.22

Недела

9 ч

12. Дигитално згрижување на беззабена вилица

13. Употреба на импланти при протетски реконструкции

17 27.02.22

Недела

16 ч

14. Индивидуализирана имплантна протетика со помош на системот Strauman

15. Постигнување на естетиката на имплантот со помош на керамички надградби за имплантот

18 06.03.22

Недела

9 ч

16. Керамички примарни коронки

17. Употреба на шипки и етечмени во техниката на восочување

19 06.03.22

Недела

16 ч

18. Проценка на силите за џвакање

19. Видови на џвакачко оптоварување на керамички реставрации

20 13.03.22

Недела

9 ч

20. Димензионирање на керамички темели во процес на изработка на мостови

21. Дигитално определување на бојата на забите

22. Правоаголен или заоблен гингивален степеник

21 13.03.22

Недела

16 ч

23. CAD / CAM и телескопска технологија: различни форми во прекривните протези

24. Значење на ширината и висината на фронталните заби во естетската рехабилитација

 

Предмет: Ортодонција и дентофацијална естетика

Термин за 4 блок часови Дата Содржина
1 18.12.21 Воведно предавање
2

Проф. д-р Стипица Поповски, Доц.  д-р  Сабетин Черкези                                     Доц, д-р Горица Левенска

24.12.21

Петок

16 часот

1. Фацијална естетика и фацијални пропорции ( 2 часа)

2. Важноста и значењето на лицевата експресија и психолошките импликации предизвикани од фацијалните деформитети. (2 часа)

2 24.12.21

Петок

19 часот

3. Природна позиција на главата, и краниофацијална антропометрија. (2 часа)

4. Кефалометрија и кефалометриски анализи. (2 часа)

3 14.01.22

Петок

16 ч

5. Лицева естетска анализа:  типови на лице, пропорции на лицето, лицеви симетрии и асиметрии. (4 часа
4 14.01.22

Петок

19 ч

6. Фацијална лицева анализа: чело, орбитална регија, уши, нос и образи. (2 часа)

7. Фацијална лицева анализа: максила и средина на лице (3 часа)

5 21.01.22

Петок

16 ч

8. Фацијална лицева анализа: усни, менто лабиална бразда, мандибула, брада и подбрадок. (3 часа)
6 21.12.22

Петок

19 ч

9. Денто-оклузални релации- терминологија, класификација и опис и на малоклузиите. (2 часа)

10. Дентогингивална естетика и естетика на насмевката. (2 часа)

7 28.01.22

Петок

16 ч

11. Евалуација на естетските параметри на профилот. (2 часа)

12. Прием на пациент, индивидуализирана ортодонтска дијагноза и естетски концепт(4часа)

8 28.01.22

Петок

19 ч

13. Индивидуализирано ортодонтско планирање на третманот. (3 часа)
9 04.02.22

Петок

16 ч

14.  Значењето на забната естетиката на забите во дизајнирањето на насмевката. (2 часа)
10 04.02.22

Петок

19 ч

15.  Биолошки механизми на ортодонтското движење на забот. (4 часа)
11 11.02.22

Петок

16 ч

16. Правилно позиционирање на моларите и инцизивите за постигнување на правилна оклузија и естетика. (2 часа)
12 11.02.22

Петок

19 ч

17. Влијание на ТМЗ врз функционалноста и естетиката на оклузијата.( 4 часа)

 

13

практична настава

18.02.22

Петок

16 ч

1. Прием на пациент и запознавање со современите методи на дијагностика.

2. Препознавање на малоклузиите и лошите навики.

3. Фотографија во ортодонција

14 18.02.22

Петок

19 ч

4. Функционална ортодонтска терапија

5. Мобилни ортодонтски апарати

6. Фиксни ортодонтски апарати

15 25.02.22

Петок

16 ч

7. Алајнери

8. Интердисциплинарна соработка во планирањето на целокупната естетско функционална рехабилитација

16

Д-р спец.   Елена Василевска Ѓеоргиева

25.02.22

Петок

16 ч

• ТМЗ- анатомија и патологија/1час

• Рентген и 3Д дијагностика на патологија на ТМЗ, дијагностика за целосна протетска , функционална и естетска рехабилитација/1 час теорија и 1 пракса

• Дијагноза на патологија на ТМЗ, преглед, палпација/ 1час пракса и теорија

17 04.03.22

Петок

16 ч

•  Терапија, изработка на сплинт, видови на сплинтови и земање на реконструкциски загриз како вовед во протетска или ортодонтска рехабилитација  – 1 час теорија и 1 час пракса

• Одредување на идеална позиција на мандибулата и артикулација

• Оклузални прилагодувања

18 04.03.22

Петок

19 ч

• Електромиографија , кондилографија и баланс на лицева и вратна мускулатура за протетско решавање  на пациенти со ТМД/1 час

• Интердисциплинарен ортодотско/протетски пристап кај пациенти со темпоромандибуларно нарушување и асиметрии на лице/1 час

• Физио терапија и употреба на ботулинум токсин за одредување на центричната релација на обата ТМЗ, неопходност за целосна функционална и естетска рехабилитација-1 час

19

Спец. Др.Виктор Стефановски

11.03.22

Петок

16 ч

Оклузија

1. Основни и напредни оклузални концепти за третман на пациенти со едноставни но и комплицирани оклузални проблеми.

2. Справување со пациенти кои имаат изразен степен на кубирок на забна супстанца.

3. Развивање на суштинско и детално разбирање на оклузијата и нејзината поврзанст со функцијата на тмз.

20 11.03.22

Петок

19 ч

4. Биомеханика на стоматогнатниот систем, вклучувајќи ги и движењата на мандибулата како детерминат на оклузијата.

5. Интеграција на повеќе коцепти за Full mouth рехабилитација

6. Запознавање на разни типови атжртикулатори, подесувања, трансфер на модели со образен лак. Кондилографија за точен пренос на траекторија на мандибулата.

21 18.03.22

Петок

16 ч

7. Дијагностика и менаџирање на разни оклузални проблеми на пример парафункција/бруксизам/абразија препознавање на последиците кои ги имаат овие состојби  над стоматогнатниот систем.

8. Препознавање и дијагноза на ТМД . разбирање на потеклото на проблемот и дискусија на разни тераписки модалитети.

9. Идентификација на различен проблем со стоматогнатниот систем како и понуда и дискусија на тераписки модалитет во зависност од клиничкото сценарио.

22 18.03.22

Петок

19 ч

10. Примена на “хармонична здрава” оклузија разбирање на логиката зад предно и канинско водење.

11. Изработка на разни сплинтови нивна индикација предности и слабости во терапија на тмд.

12. Елаборирање на третман на орофацијална болка како и  диференцирање на мускулна – дентална и темпоромандибуларна.

13, Координирање со лабораторија за соодветна оклузална шема на реконструкција, транфер на MOCK UP

  

Предмет Имплантологија и  парадонтална болест

Термин за 4 блок часови Дата Содржина

Имплантологија и  парадонтална болест

1 18.12.21 Воведно предавање
2

Проф. д-р Киро Папакоча                                        Доц. д-р Хасим Хавзиу

25.12.21 – сабота

12.30

  1. Значење на имплантологијата во рамките на целокупното планирање на стоматолошкиот третман, како и нејзин императив во рамките на естетската стоматолгогија
  2. Планирање на имплантолошки третман во естетската зона
3 26.12.21 – недела

12.30

3. Естетика на денталните импланти- биолошки, клинички и хируршки аспекти
4 15.01.22 – сабота

12.30

4.  Естетски аспекти на имплантно-претотетската рехабилитација

5.  Естетски компликации кај денталните импланти

5 16.01.22 – недела

12.30

6. Естетско значење на имедијатното имплантирање

7. Фазата на одржување во естетиката наимпланто -протетскитесупраструктури

6

Прим. Д-р Спиров Ванчо,

Док.спец. Димитар Тасевски

22.01.22 – сабота

12.30

  • Запознавање со предметот Дигитална стоматологија
  • Вовед во Водената импланта терапија, запознавање со оперативните гајдови за имплантна терапија (што,како зошто)  и разликата помеѓу Free- hand VS Guided implantology
7 23.01.22 – недела

12.30

– Типови на гајдови во оралната имплантологија, типови на оперативни хируршки интервенции со гајдови и презентација на клинички случаи
8 29.01.22- сабота

12.30

– Дигитален протокол  за изработка на оперативните гајдови и објаснување на концептот на протетски водена имплантологија
9 30.01.22 – недела

12.30

– Запознавање со 3D компјутерска томогтафија и комплетна анализа на сите витални анатомоморфолошки структури во горната и долната вилица
10 05.02.22 – сабота

12.30

–  Дигитално планирање и постава на импланти и дигитална изработка на орално-хируршките гајдови
11 06.02.22 – недела

12.30

– Индикации и контраиндикации за изработка на гајдови, и предности и недостатоци на водената имплантна терапија
12 12.02.22

Сабота

12.30

– Потенцијални полиња на грешка при работата со гајдови во оралната имплантологија, и анализа на механичките аспекти при работата со истите
13 13.02.22

Недела

12.30 ч

– Презентација на клинички случаи и дискусија
14

Д-р спец. М-р. Ирина Трајковска Зареска

19.02.22 – сабота

12.30

1. Вовед во имплантопротетика, време на имплантација и протоколи за оптоварување, дијагностички постапки за постава на имплант од протетски аспект, планирање на имплантација и протетски реставрации
15 20.02.22 – недела

12.30

2. Биомеханика на коронки и мостови носени од импланти, биомеханика на протези носени од импланти
16 26.02.22- сабота

12.30

3. Видови на реставрации за различни типови на беззабост, протоколи за планирање на соло коронки, мостови, all-on- 4, all-on 6, од отпечаток до предавање на готова реставрација
17 27.02.22 – недела

12.30

4. Конструкции на штрафење или цементирање, избор на абатмент за соодветна протетска конструкција, оклузиски концепти во имплантопротетика, меѓувилични соодноси
18 05.03.22 – сабота

12.30

5. Профил на пациент, естетски ризици во розе-бела естетика, излезен профил, избор на материјал за коронки врз имплант во фронт
19 06.03.22 – недела

12.30 

6.  Отпечаточни постапки и материјали во импланто протетика, земање отпечаток од пациент со импланти во живо, аналогно и дигитално, изработка на привремена коронка врз имплант
20 12.03.22

Сабота

12.30 

7. Лабораториска подготовка и избор на абатмент, начин на фиксирање на имплантно носени реставрации

 

21

Прим. д-р сци Томе Тасевски

Проф. д-р Амос Јахав, Израел

 

13.03.22

Недела

12.30 ч

ПАРАДОНТОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ИМПЛАНТОЛОГИЈАТА

1. Основи  на имплантацијата  и  принципие на имплантолошката терапија и имплантолошкото планирање

2, Запознавање со нови материјали во склоп на хируршката имплантолошка постапка

3. Современи дијагностички процедури

4.  Современи тераписки протоколи

22 19.03.22

сабота

12.30 ч

5. 3Д програми за планирање на имплантолошки постапки

6. Менаџмент на меко и коскено ткиво за време на хируршка имплантациона постапка

7. Менаџмент на меки периимплантни ткива во пародонтолошка припрема

23 20.03.22

Недела

12.30 ч

8. Посебни имплантациски постапки во случаи на ресорбирани алвеоларни гребени

9. Периимплантити –прогноза и терапија

10. Имплантолошки тераписки можности кај големи дефекти во максилофацијaлната регија

11. Карактеристики на автогените коскени графтови

12. Аугментација на ресорбиран алвеоларен гребен со слободни коскени трансплантати

24 26.03.22

сабота

12.30 ч

13. Ефекти од различни хируршки техники и секундарни хируршки постапки за постигнување висока естетски ефекти во имплантологијата

14. Проценка на ефектите од резултатите од хируршката имплантолошка терапија .