ПРИЈАВА

Пријава по конкурс за втор циклус на студии

Кандидатот со пријавата за 2 циклус на студии треба да достави и:
1. Пријава (достапна на Институтот);
2. Диплома (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) за завршен прв циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на странската диплома);
3. Уверение за положени испити со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)(кандидатите кои завршиле во странство доставуват еквивалeнција на оценките);
4. Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат преведена и заверена на нотар фотокопија од патна исправа;
5. Куса биографија (CV) и дигитална фотографија (формат за патна исправа).

Контакт за втор циклус на студии:
upisi@iacd.mk

ПРИВАТНИОТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ – „АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА“
Ул. Кленоец бр. 85, населба Влае, Скопје
Tел. +389 (0)71 391 400
e-mail: contact@iacd.mk

  *Задолжителни полиња

  1. Име*

  2. Име на еден од родителите*

  3. Презиме*

  4. Пол*

  5. Датум на раѓање*

  [datepicker datum-na-ragjanje id:datum-na-ragjanje format:dd/mm/yy]

  6. Град/општина на раѓање*

  7. Држава на раѓање*

  8. Постојана адреса на живеење (улица и број)*

  9. Град/општина на живеење*

  10. Држава на живеење*

  11. Привремена адреса (доколку е различна од постојаната адреса претходно / наведете улица и број, град, држава)

  12. Мобилен телефон (во формат +38970...)*

  13. E-mail*

  14. Информациите за запишување треба да се испратат на мојатa*

  15. Кој е Вашиот мајчин јазик?*

  16. Од каде дознавте за институтот?*