Документи за комплетирање на пријавата

Документи потребни за комплетирање на пријавата за 2 циклус на студии по естетска стоматологија


Скенирајте ги оригиналните документи во PDF формат, не поголем од 5MB, и прикачете ги во соодветното поле во формата подолу. Кога ќе добиете ПОТВРДНА порака, тогаш документи се официјално поднесени.

  *Задолжителни полиња

  1. Име*

  2. Презиме*

  3. Email*

  4. Диплома (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) за завршен прв циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на странската диплома);*

  5. Уверение за положени испити со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)(кандидатите кои завршиле во странство доставуват еквивалeнција на оценките);*

  6. Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат преведена и заверена на нотар фотокопија од патна исправа;*

  7. Куса биографија (CV)*

  8. Дигитална фотографија (формат за патна исправа)*