КУРСЕВИ И НАСТАНИ

КУРСЕВИ

Институтот – Академијата за естетска стоматологија нуди неколку видови курсеви по естетска стоматологија. Овие се дизајнирани да им овозможат на докторите на стоматологија клинички вештини засновани на докази со цел да ги вметнат естетските елементи во нивната секојдневна грижа за пациентот. Овие курсеви се наменети за работа на стоматолози кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован на докази за естетски третман, кои сакаат да останат на врвот на современата стоматологија и да можат со сигурност да ги задоволат и испорачаат рестовративните потреби на пациентите со високи естетски очекувања.
Тие им помагаат на многу дипломирани стоматолози, како на национално така и на меѓународно ниво, да ги постигнат своите цели за постдипломски студии, да ги прошират своите хоризонти и знаење за да обезбедат високо квалитетни функционални стоматолошки реставрации со оптимална естетска вредност

Курсеви по естетска стоматологија

Овие курсеви нудат темелно истражување на најважните теми на интердисциплинарна естетска стоматологија и доволно обука во лабораторија за вештини и клиника. Акцентот е ставен во стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, плус клинички процедури и техники базирани на докази.

Курсеви по ендодонција

Болестите кои ја погодуваат забната пулпа и перирадикуларните ткива се ендемични и поради нивната локација и големина, бараат посебни знаења и вештини за управување со нив. Развојот на потребните интегрирани знаења и вештини е сложен и предизвикувачки процес, кој бара ефективно менторство, водство и обука во когнитивните, техничките и клиничките вештини.
Наменети се за работа на стоматолози кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован на докази за естетски третман. Курсевите за ендодонција се фокусираат на запознавање на стоматолозите со ендодонтските техники кои вклучуваат дијагностика и планирање на третманот, подготовка на канал и вештини за микроскопија.

Курсеви по пародонтологија

Пародонталната болест, која ги уништува структурите за поддршка на забите, е многу распространета низ целиот свет и како такво се смета за сериозен јавен здравствен проблем со реално влијание врз здравствениот систем. Потребата од стоматолози да обезбедат соодветен основен пародонтален третман е значително зголемена во последниве децении и како такво, свеста за и способноста за лекување на пародонтот е неопходна за сите стоматолошки професионалци.

Курсевите се фокусираат на периодонтологија и основните хируршки вештини. Секој курс вклучува предавања поддржани од научни докази и се надополнети со релевантни практични работилници.
Овие курсеви се дизајнирани да им обезбедат на општите стоматолози понатамошно разбирање на хируршките концепти и техники со акцент на дијагноза, планирање на третман и клиничко управување и улогата на пародонтот во дневната клиничка пракса. Опфаќаат аспекти како што се биолошките концепти на менаџирање со мекото и тврдото ткиво за време на операцијата и се насочени кон стоматолози кои се надеваат дека ќе стекнат повеќе знаење и клинички вештини во периодонтологијата, како начин да ги надополнат нивните секојдневни клинички активности.

Курсеви по естетска и реставративна стоматологија

Ресторативната стоматологија го формира столбот на современата стоматологија за примарна здравствена заштита. Областа постојано се развива додека се развиваат нови техники и материјали и барањето стоматолозите да бидат во тек станува постепено попредизвикувачко и потенцијално наградувачко.
Ресторативната стоматологија опфаќа широк спектар на специјалности и обезбедува напредно знаење во различни области на фиксна протетика, оперативна и имплантациона стоматологија и ендодонција и овозможува на стоматолозите да развиваат современи вештини, знаење и експертиза за самоуверено управување со потребите за лекување на пациентите на сеопфатен начин. Тоа е предизвикувачка и наградувачка дисциплина која постојано се развива поради иновациите во дигиталната технологија, материјали и техники.
Ова е интензивна програма која одржува добра рамнотежа помеѓу теоретското знаење и практичната примена, покрај компонентата за истражување. Студентите се здобиваат со теоретско и практично искуство во менаџирањето на пациенти со комплексни протетски потреби, користејќи пристап базиран на докази. Тие исто така ќе развијат напредни вештини за дијагностицирање и планирање на третман, клиничка пракса, како и преземање на лабораториска работа за нивните пациенти. Развојот на секоја од овие вештини ја зајакнува самодоверба и способноста да се обезбеди успешен клинички третман.

Курсеви по орална хирургија и имплантологија

Курсевите по имплантологија ги опфаќаат и воведните и напредните вештини за имплантологија. Модерната стоматологија за импланти постојано се развива и претставува предизвици кои бараат нови вештини, како и исполнување на високи очекувања на пациентите во светот во кој живееме денес. Програмата за обука наменета за стоматолози со малку или без искуство во имплантната стоматологија обезбедува солидна основа за обука и едукација базирана на докази. Постигнувањето на нови вештини во имплантната стоматологија ќе обезбеди основа за безбеден третман на пациенти кои бараат забни импланти и ќе обезбеди наградувачка кариера во имплантната стоматологија. .

Курсеви по Дигитална стоматологија

Зголемената употреба на дигитална технологија во клиничката пракса ја подобрува грижата за пациентот со предвидливи и точни резултати.
Нашите нови објекти вклучуваат посебен пакет 3Д-работни процеси надополнет со компјутерски помагала во нашите училници за клинички вештини. Ова ќе обезбеди интеграција и оптимизација на експертизата за дигитален проток на работа за подобрување на клиничката обука.
Студенти на постдипломски студии од сите дисциплини, вклучително и ендодонција, орална хирургија, ортодонција, пародонтологија и протетика ќе имаат можност да бидат обучени за користење на оваа врвна технологија.

НАСТАНИ