МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

СКРАТЕНА (part- time) ПРОГРАМА

Едногодишни магистерски студии по естетска стоматологија

Опис на програмата

Магистерската програма за естетска стоматологија на Приватниот научен институт – „Академија за естетска стоматологија“ е посветена на унапредување и имплементирање на научните сознанија и практики во стоматологијата, промовирање совршеност во уметноста и науката и поттикнување на највисоки стандарди на етичко однесување и одговорна грижа за пациентот од естетските стоматолози и нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус.

Тоа е едногодишна студиска програма (60 ЕКТС) наменета за стоматолозите и има цел да ги квалификува да бараат опции за синоптички третман преку подобрување на методолошки и индивидуални вештини, како и подигање на нивната свест за важноста на објективната проценка на естетските случаи.
Преку оваа програма стоматологот се запознава со принципите на естетската стоматологија и важноста на интердисциплинарниот пристап во постигнувањето оптимални резултати, фокусирајќи се на минимално инвазивната стоматологија како основна премиса.

Главната цел на програмата е да обезбеди практична обука и стручно усовршување на докторите на стоматологија за новите техники и методи на работа, добра стоматолошка практика, унапредување на знаењето и вештините за дијагностика и лекување, да обезбеди збир на вештини за планирање сложени естетски случаи, за формирање идеален терапевтски тим за индивидуален естетски случај и ефикасно водење на овој тим.

Преку адекватна естетска и динамична дијагностика на фацијалните, гингивалните и денталните параметри, ќе може да изработи интердисциплинарен третман, да ги планира и да ги реши сите видови случаи. Посебен акцент ќе биде ставен на дијагнозата и планот за лекување, потпомогнати од програмата за дизајнирање на насмевката. Со познавање на лабораториските процедури, ќе може да се разберат различните тестови кои треба да се направат, како и важноста на правилната комуникација помеѓу лабораторискиот техничар и клиничарот. Во текот на оваа програма ќе се изучуваат различни материјали и реставративни техники, кои ќе бидат дел од третманот за подобрување на насмевката, односно: примена на белење и контурирање на забите, поставување естетски композитни пломби, порцелански ламинати, коронки, мостови, импланти, третман на гингивалното ткиво и други постапки и техники кои се користат во естетската стоматологија.

Студиската програма трае околу 1.500 часа, што е еквивалентно на 60 кредитни поени на ЕКТС.
За да се постигнат одлични резултати во естетиката треба да се земат предвид сите области на стоматологијата, темите од оралната и максилофацијалната хирургија, стоматолошката протетика, периодонтологијата, ресторативната стоматологија, ортодонцијата и стоматолошката технологија. Поради тоа што тие играат важна улога, ќе бидат разгледани на балансиран начин во текот на остварувањето на целокупната програма .

Програмата е можност стоматолозите да ги подобрат своите интердисциплинарни и сеопфатни вештини низ сите стоматолошки дисциплини, особено во дизајнирањето и примената на најдобрите опции за третман.

Вклучени се и дополнителни дисциплини, како што се економијата, етиката и психологијата, кои ќе помогнат во проширувањето и зајакнувањето на нивната експертиза, истовремено подобрувајќи ги нивните комуникациски вештини потребни за интеракција со пациентите и со колегите.

Програмата е прилагодена да ги задоволи потребите на стоматолозите што сакаат да вежбаат и се заснова на принципот на комбинирано учење и работа. За време на студиите, тие ќе присуствуваат на третмани во живо и ќе бидат надгледувани клинички случаи од нивните ординации. Охрабрени се да ги документираат, споделуваат и дискутираат сопствените искуства со индивидуален учител и колеги студенти. Мултидисциплинарен и меѓународен тим експерти ќе биде достапен да менторира во секое време.

Студиската програма е триделен процес, кој се состои од писмен испит, поднесување клинички случаи за испитување и усно испитување. Секој дел мора да биде завршен секвенцијално. Покрај тоа, студентите треба да напишат магистерски труд и да го положат последниот усмен испит.
По успешното завршување на оваа програма, на дипломираните студенти ќе им биде доделена академска титула „магистер на науки“ (магистер по естетска стоматологија) во меѓународниот промет познат како: Master of science in Dentistry, module: Master of aesthetic dentistry, како и додаток на диплома: Diploma Supplement.ма.

[cq_vc_accordion contentcolor=”#333333″][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Што е естетска стоматологија?”]Естетската стоматологија е сеопфатен пристап кон вкупната орална здравствена заштита, која ги комбинира уметноста и науката за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика.
Естетската стоматологија е стоматолошка насока за создавање позитивни промени на забите и насмевката. Квалификуван, искусен естетски стоматолог може да помогне во подобрувањето на изгледот, насмевката, дури и на самодовербата, и може да одговори на функционалните и естетските проблеми на пациентот.

Естетската стоматологија истовремено е уметност и наука, а уметниците (стоматологот и забниот техничар) ја прават воочлива промената на насмевката преку најразлични техники применети на забите и гингивите.

Овие техники вклучуваат (но не се ограничени) примена на:

 • Белење на забите
 • Контурирање на забите
 • Поставување естетски композитни пломби
 • Порцелански ламинати
 • Коронки
 • Мостови
 • Импланти
 • Третман на гингивалното ткиво

Во трансформирањето на насмевката е вклучена и ортодонцијата и максило-фацијалната хирургија.
Успехот на полето на естетската стоматологија бара надареност за креативност, талент и основна базична интуиција, а како резултат на искуството и вештината – постигнување резултати кои, истовремено, ќе ги задоволат и пациентот, и стоматологот.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Полиња”]Постојат пет стоматолошки специјалности кои се фокусираат на стоматолошката естетика. Тоа се:

 • Ортодонција
 • Протетика
 • Болести на забите со ендодонција
 • Парадонтологија
 • Орална хирургија со имплантологија.

Интердисциплинарната естетска стоматологија е една од најпопуларните и исполнувачка стоматолошка област. Естетската стоматологија е ново подрачје на фокусираност во областа на стоматологијата кое ветува нови продори во стручното образование.

Многу доктори по стоматологија бараат продолжување на образованието со цел да ги научат и усовршат естетските стоматолошки техники и технологии. Стоматолозите специјализирани за естетска стоматологија се нарекуваат естетски стоматолози. Нивното специфично искуство во областа – обуката, специјалноста и образованието – се насочени кон овој тип стоматологија, иако не се смета за официјална специјализација.

Барањата на пациентите ја зголемуваат потребата стоматолозите да ги унапредат своите знаења и вештини за реставративни опции, што резултира во природен и убав изглед на нивните заби.
Тие треба да бидат сигурни дека избраниот стоматолог е вешт во естетската стоматологија, каков вид квалитетна грижа обезбедува и да прашаат дали предложениот третман е прифатлив за нив.

Понудената програма е наменета за стоматолозите кои сакаат да застанат на врвот од модерната стоматологија, оние кои се полни со енергија за стоматолошката професија, кои се стремат за клиничка пракса, за постојано проширување на нивните вештини и да можат со сигурност да ги задоволат и да ги испорачаат рестовративните потреби на пациентите со високи естетски очекувања.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Методологија на наставата”]Ова е програма за постдипломски студии која темелно ги истражува најважните области во естетската стоматологија. Опфаќа научна документација, како и клинички апликации, планирање на третман, современи материјали и чекор-по-чекор клинички процедури. Акцентот е ставен на стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, клинички процедури и техники базирани на докази.

Програмата се реализира преку комбинација на предавања, чекор-по-чекор презентации на случаи на пациенти, интерактивни семинари, практична обука во лаборатории и клиники во мали групи, интерактивни студии на случаи, вежби за планирање на третман и видео демонстрации на клинички процедури и компилација на учебници и литература во електронски формат. Постои одличен сооднос инструктор-студент за практични вежби.

Наставата и учењето се постигнуваат преку:

 • Теоретска настава.
 • Вежби (лабораториски, аудиски), практични работилници, семинари, тимска работа.
 • Проектни задачи
 • Самостојни задачи
 • Домашно учење на индивидуална основа (in person-часови со скратено работно време).
 • Подготовка и компилација на магистерски труд на тема поврзана со естетска стоматологија и преглед на клинички случај.

Програмата се реализира преку комбинација на предавања, интерактивни семинари и планирање на третманот и лабораториска вештина и клиничка практична обука.

Се изучува со скратено работно време во текот на една година или како учење на далечина (микс од настава преку Интернет и блок настава во два семестра).

Програмата со скратено работно време се состои од 24 наставни дена. Студентите можат да се одлучат да ја завршат наставата како еден ден во неделата или преку блок настава од 2-3 блока распоредени низ целата година.

Студентите кои сакаат да преземат настава еден ден неделно треба да изберат опција со скратено работно време. Оние кои сакаат да ја полагаат наставата во блокови, треба да ја изберат опцијата мешан режим. Странските студенти треба да ја изберат опцијата за мешан режим.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Сеопфатен опсег на естетски и ресторативни процедури”]Студиската програма нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус. Програмата има за цел да го подобри знаењето на студентите за клиничките апликации и ограничувањата на ресторативната стоматологија, да ја развијат вештината за критичко читање на објавената литература и да ја подобрат методологијата на истражување и презентациските вештини. Темите за реставративна стоматологија ќе бидат опфатени постепено и систематски ќе се зголемува опсегот и длабочината на знаење како што се напредува низ програмата.

Наставната програма исто така вклучува сеопфатна дијагноза, планирање на третман, превенција, оклузија, техники за минимална интервенција и етички маркетинг. Целта на програмата е да понуди сет на вештини за планирање и конструирање комплексни случаи на реставрација и да се биде дел од интердисциплинарен терапевтски тим за индивидуален стоматолошки случај.

Нашите предавачи се професори и специјалисти со долгогодишна клиничка стоматолошка пракса, што гарантира одлично искуство во образованието и студентите да обезбедат висококвалитетно и сеопфатно реставративно менаџирање со мнозинството пациенти.

Програмата е предводена од регистрирани наши професори предавачи и специјалисти кои имаат извонредно искуство и во хируршкиот и во протетскиот аспект на стоматологијата што обезбедува висок стандард на настава и клинички фокусиран пристап од домашни и меѓународни предавачи.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Писмени задачи”]Извештаи за клинички случаи (поднесоци на случаи) вклучувајќи презентации и опишување на случаи.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Магистерски труд (5 кредити)”]Темите вклучуваат методи на истражување, прегледи на литература, статистика, дизајн на студии, вештини за пишување, како и пишување статии за објавување. Студентите ќе имаат можност да научат истражувачки методи и техники, додека преземаат едногодишен оригинален, надгледуван истражувачки проект.

Студентите преземаат модул во вредност од 60 кредити. Програмата се состои од 6 задолжителни и два изборни предмети во вредност од по 30 кредити со вклучен магистерски труд. По успешно завршување на 60 кредити, на дипломираните студенти ќе им биде доделена академска титула „Магистер на науки (магистер по естетска стоматологија)“.

Право на конкурирање за запишиување на вториот циклус (магистерски) студии имаат (домашни и странски државјани) што имаат завршено прв циклус универзитетски студии, во траење од четири години на акредитирани универзитети, односно факултети во државата или во странство и освоени 240 ЕКТС.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Школарина”]Студентите на вториот циклус студии се запишуваат со плаќање школарина, согласно со конкурсот за запишување студенти од втор циклус студии.

Вкупната цена на школарина во овој момент изнесува 2.000 евра по семестар, што вклучува надоместок за клиничка операција и надоместок за изнајмување опрема и инструментација. Институтот и директорот на програмата за диплома го задржуваат правото да ја изменат цената на кредитите. Понатаму, временската табела и теоријата и практичната програма може да се променат во согласност со потребите на предавачите на оваа програма.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”За кого е наменет овој курс”]Курсот е наменет за стоматолози во која било фаза од нивната кариера.

Може да бидете:

 • стоматолог со воспоставена стоматолошка пракса кој сака да ги освежи своите знаења и вештини во новите техники
 • млад стоматолог кој сака да ги изгради своите способности

Мора да поседувате одобрена стоматолошка квалификација.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Структура и настава”]Ќе научите преку комбинација од:

 • 50% предавања, интерактивни семинари, планирање третман
 • 50% практична обука за лабораторија и клиники за вештини.

Ќе има обилна практика на клинички процедури и видео демонстрации, како и клиничко практикување записи и фотографии и преглед на тековната литература.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Резултати од учењето”]До крајот на програмата треба да имате:

 • подобрено познавање на принципите и практиката на естетската стоматологија, вклучувајќи директни и индиректни реставрации
 • подобрена способност за спроведување на практични процедури релевантни во естетската стоматологија
 • подобрено разбирање во интеграцијата на различни стоматолошки дисциплини за да се добијат супериорни естетски резултати

[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Контроли на квалитет”]Сите предавачи на Институтот- Академијата за естетска стоматологија се искусни професионалци. Ќе биде побарано да поднесете писмена повратна информација преку прашалник на крајот од спроведувањето на програмата, кој се користи за следење на квалитетот на наставата на курсот и вредноста за парите.[/cq_vc_accordion_item][cq_vc_accordion_item accordiontitle=”Наставен кадар”]

 • Проф. д-р Стипе Поповски
 • Проф. д-р Киро Папакоча
 • Проф. д-р Саша Станковиќ
 • Проф. д-р Даниела Христова Тасевска
 • Проф. д-р Амос Јахав
 • Проф. д-р Јован Јовчески
 • Доц. д-р Сабетин Черкези
 • Доц. д-р. д-р Хасим Хавзиу
 • Доц. д-р сци. Маријана Бошковиќ
 • Доц. д-р Горица Левенска
 • Прим. д-р. сци Ванчо Спиров
 • Прим. д-р. сци Томе Тасевски
 • Прим. д-р спец. Коте Тасевски
 • М-р д-р спец. Ирина Трајковска – Заревска
 • Д-р дент. мед. Ана Кртолица
 • Д-р спец. Елена Василевска Георгиева
 • Д-р спец. Виктор Стефановски
 • Д-р Александар Трајановски
 • Д-р Дарко Стаменкоски
 • Д-р Марио Јухар

[/cq_vc_accordion_item][/cq_vc_accordion]

ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА

[cq_vc_separator titleas=”icon” icon=”material” icon_material=”vc-material vc-material-content_cut” bgcolor=”” fontcolor=”#000000″ borderstyle=”dashed” titleposition=”0%” fontsize=”32px”]

Обезбедување на знаење за сеопфатниот и холистички пристап при планирање на третман на случаи со компромитирана естетика. Потенцирање на значењето зошто дизајнот на насмевката не смее да се планира изолирано и колкава е важноста од познавањето на меѓусебната интердисциплинарна поврзаност која треба да резултира со постигнувањето успешен, здрав и функционален резултат. Презентирање на стратегии за премостување на јазот помеѓу вистинското или перцепираното, разликата помеѓу „идеалното“ и „практичното“ планирање на стоматолошкиот третман.

[cq_vc_separator titleas=”icon” icon=”material” icon_material=”vc-material vc-material-content_cut” bgcolor=”” fontcolor=”#000000″ borderstyle=”dashed” titleposition=”0%” fontsize=”32px”]
[cq_vc_flipboxv2 name=”РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1639560747443{margin-bottom: 20px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no” itemlink=”url:https%3A%2F%2Fiacd.mk%2Fraspored-na-casovi%2F”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”ПЛАН ЗА АКРЕДИТАЦИЈА” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1639560760709{margin-bottom: 20px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no” itemlink=”url:https%3A%2F%2Fiacd.mk%2Fplan-za-akreditacija%2F”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”КОНКУРС” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”ПРИЈАВА” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1634039526933{margin-top: 20px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2][cq_vc_flipboxv2 name=”СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА” namecolor=”#ffffff” avatartype=”image” avatarimage=”1594″ elementheight=”180″ frontbgstyle=”customized” frontboxbg=”#3c5f4b” backboxstyle=”customized” backboxbg=”#dd9933″ shadowsize=”large” autodelay=”0″ css=”.vc_custom_1634040756219{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 40px !important;}”][cq_vc_flipboxv2_item isicon=”no”][/cq_vc_flipboxv2_item][/cq_vc_flipboxv2]