НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ВТОР СЕМЕСТАР

ГЛОБАЛЕН РАСПОРЕД
АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР 2021/2022
Академија за естетска стоматологија
Магистерски студии по естетска стоматологија

  1. Зимски семестар – 10.12.2021 – 30.03.2022 год.
  2. Испитен рок : 01.04.2022 – 30.04.2022 год.
  3. Летен семестар: 06.05.2022 – 06.07.2022 год.
  4. Испитен рок: 06.07.2022 – 12.07.2022 год.
  5. Испитен рок: 02.09.2022 – 16.09.2022 год.

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
(06. 05. 2022 – 06. 07. 2022)

Наслов на наставниот предмет
Ласери во стоматологијата (задолжителен предмет)

План и програма
Програмата се состои од основна наставна програма, клинички семинари кои ги покриваат сите области на ласерската стоматологија (ендодонција, пародонтологија, конзервативна стоматологија, орална хирургија, детска стоматологија, превенција, ласерска терапија на ниско ниво, пластична хирургија со ласер, терапија за контрола на болка).
Семинари презентирани од истакнати предавачи за дентален ласер.
Практичен тренинг со забен ласер на модели и животински глави.
Хируршка и реставративна клиничка пракса и обука на пациенти со ласери со различни бранови должини.

13.05.22 – 13-16 h петок
Тема 1: Запознавање со ласерите (ниско и високоенергетски) како современ тераписки модалитет за решавање на различните проблеми од пооделните подрачја на стоматологијата (3 часа).
Тема 2: Физика на ласери (3 часа)
• Кохерентност, поларизација, излезна моќ, густина на енергија, континуирани и пулсни ласери.

20.05.22 – 13-16 h
Тема 3: Класификации на денталните ласери (3 часа)
Тема 4: Предности на употребата на ласерот во стоматологијата (3 часа).
Тема 5: Безбедносни мерки за ласер што треба да се знаат при ласерски апликации (3 часа).

27.05.22 – 13-16 h
• Важност на заштитните очила и оптичката густина.
• Биолошко дејство на ласерите и механизми на дејствување
Тема 6: Индикации за ласер терапијата во стоматологијата (3 часа).

03.06.22 13-16 h
Тема 7: Ласери со повеќе бранови должини, клиничка пракса во интердисциплинарна стоматологија (3 часа)
Тема 8: Ласерска асистирана орална хирургија, пародонтологија и имплантологија (3 часа)

12.06.22 10-13 h
Тема 9: Естетска стоматологија со помош на ласер (3 часа)
Тема 10: Ласери во ресторативна стоматологија (3 часа)

17.06.22 13-16 h
Тема 11: Ласери во педодонција и ендодонција (3 часа)
Тема 12: Фотобиомодулација (ласерска терапија на ниско ниво) (3 часа)

24.06.22 13-16 h
Тема 13: Контраиндикации за ласер терапија (3 часа)
Тема 14: Насоки за научни работи со ласер терапија (3 часа)

01.07.22 13-16 h
Тема 15: Клинички случаи во текот на програмата (3 часа)
• Mагистерски труд во текот на програмата

ВКУПНО 45 ЧАСА

Наслов на наставниот предмет
Безметални керамички системи (задолжителен предмет)

План и програма

13.05.22 – 16-19 h
Тема 1: Светот на без метална керамика – клинични достигнувања ( 3 часа)
Тема 2: Клиничка примена на безметалните колчиња (4 часа )

20.05.22 – 16-19 h
Тема 3: Принципи на препарација на забите за без метални реставрации ( 3 часа)
Тема 4: Лабораториска изработка на без метални реставрации (3 часа)

27.05.22 – 16-19 h
Тема 5: Отпечаток за изработка на протетски без метални реставрации (2 часа)
Тема 6: Оклузални параметри за реставрација на фиксни протетски работи ( 2 часа )
Тема 7: Естетска реставрација на фронтални заби ( 2 часа )

03.06.22 – 16-19 h
Тема 8: IPS e-max – примена и решавање на клинички случаи (3 часа )
Тема 9: Композитни цементи (3 часа)

12.06.22 – 13-16 h
Тема 10: Адхезивни мостови ( 3 часа)
Тема 11: Клинички случаи во текот на програмата (3 часа)
• Mагистерски труд во текот на програмата

ВКУПНО 30 ЧАСА

Наслов на наставниот предмет
Дигитална имплантологија: Прецизно 3Д поставување импланти со употреба на компјутерски водени системи (изборен предмет)

План и програма

14.05.22 – 10-13 h сабота
Тема 1: 3D-CBCD во секој сегмент од стоматолошката практика ( 1 час теорија)
Тема 2: Запознавање со предметот Дигитална стоматологија (2 часa теорија)

21.05.22 10-13 h
Тема 3: Вовед во Водената импланта терапија, запознавање со оперативните гајдови за имплантна терапија (што,како зошто) и разликата помеѓу Free- hand VS Guided implantology (3 часа теорија и 3 часа пракса)

28.05.22 10-13 h
Тема 4: Типови на гајдови во оралната имплантологија, типови на оперативни хируршки интервенции со гајдови и презентација на клинички случаи (2 часа теорија и 1 час пракса)

04.06.22 10-13 h
Тема 5: Дигитален протокол за изработка на оперативните гајдови и објаснување на концептот на протетски водена имплантологија (2часа теорија и 1 час пракса)

11.06.22 10-13 h
Тема 6: Запознавање со 3D компјутерска томогтафија и комплетна анализа на сите витални анатомоморфолошки структури во горната и долната вилица (2 часа теорија и 2 часа пракса)

18.06.22 10-13 h
Тема 7: Дигитално планирање и постава на импланти и дигитална изработка на орално-хируршките гајдови (2 часа теорија и 2 часа пракса)

25.06.22 10-13 h
Тема 8: Индикации и контраиндикации за изработка на гајдови, и предности и недостатоци на водената имплантна терапија (2 часа теорија и 1 час пракса)

02.07.22 10-13 h
Тема 9: Потенцијални полиња на грешка при работата со гајдови во оралната имплантологија, и анализа на механичките аспекти при работата со истите (2часa теорија и 1 час пракса)
Тема 10: Презентација на клинички случаи и дискусија (2 часа теорија)
• Mагистерски труд во текот на програмата

ВКУПНО 30 ЧАСА

Наслов на наставниот предмет
Претприемништво и иновации (изборен предмет)

План и програма

14.05.22 13-16 h сабота
Тема 1: Теоретски основи на претприемништвото – природата на претприемништвото (3 часа)
Тема 2: Суштнски карактеристики на претприемништвото (3 часа)

21.05.22 13-16 h
Тема 3: Развој на малите и средни претпријатија и на претприемништвото во современите економии (3 часа)
Тема 4: Креирање и стартирање на претприемничка фирма (3 часа)

28.05.22 13-16 h
Тема 5: Финансирање на мали и средни претпријатија (3 часа)
Тема 6: Претприемничка економија (3 часа)

04.06.22 13-16 h
Тема 7: Новата економија и претприемништвото – Е бизнис (3 часа)
Тема 8: Кооперативно претприемништво (3 часа)

04.06.22 13-16 h
Тема 9: Претприемништвото во Македонија (3 часа)
Тема 10: Посета на фирма (3 часа)

ВКУПНО 30 ЧАСА

Курсеви
(Теорија и пракса)

Спец. Др. Виктор Стефановски

1. Основни и напредни оклузални концепти за третман на пациенти со едноставни но и комплицирани оклузални проблеми.
2. Справување со пациенти кои имаат изразен степен на кубирок на забна супстанца.
3. Развивање на суштинско и детално разбирање на оклузијата и нејзината поврзанст со функцијата на тмз.
4. Биомеханика на стоматогнатниот систем, вклучувајќи ги и движењата на мандибулата како детерминат на оклузијата.
5. Интеграција на повеќе коцепти за Full mouth рехабилитација
6. Запознавање на разни типови атжртикулатори, подесувања, трансфер на модели со образен лак. Кондилографија за точен пренос на траекторија на мандибулата.
7. Дијагностика и менаџирање на разни оклузални проблеми на пример парафункција/бруксизам/абразија препознавање на последиците кои ги имаат овие состојби над стоматогнатниот систем.
8. Препознавање и дијагноза на ТМД . разбирање на потеклото на проблемот и дискусија на разни тераписки модалитети.
9. Идентификација на различен проблем со стоматогнатниот систем како и понуда и дискусија на тераписки модалитет во зависност од клиничкото сценарио.
10. Примена на “хармонична здрава” оклузија разбирање на логиката зад предно и канинско водење.
11. Изработка на разни сплинтови нивна индикација предности и слабости во терапија на тмд.
12. Елаборирање на третман на орофацијална болка како и диференцирање на мускулна – дентална и темпоромандибуларна.
13. Координирање со лабораторија за соодветна оклузална шема на реконструкција, транфер на MOCK UP

DSD
Александар Трајановски, DSD Master, ESCD member

1. DSD концепт, Геометрија на насмевката
2. DSD фото-видео протокол
• Стратегии за мотивационен mock-up
3. Фото – видео DSD протокол
• 2D дизајн на насмевка во Keynote
4. Трансфер на 2D во 3D дизајн
• Изработка на силиконски клуч и техника на mock up
• Презентација на план на терапија на пациент

Микроскопска ендодонција
Др. Ристе Панајоту, DDS, Endodontist, Style Italiano Silver Member, Laser Dentist

1. Лоцирање и третирање на скриени канали
2. Третман и дезинфекција на коренски канали
3. Отстранување на скршени инструменти
4. Нежно отсранување на забно колче
5. Третман на акутни и хронични воспаленија
6. Современ третман на коренски канал
7. Микроинвазивна ендодонција
8. Третман на заби со облитерирани канали
9. Почитување на анатомијата на коренските канали
10. Придобивки од микроскопски третман

Естетски третмани

Белење на забите
(Теоретски и практично)

– Обоеност на забите-дисколорација
– Етиологија на забната дисколорација
– Како се дијагностицира дисколорацијата
– Третман на дисколорациите
– Постапка на белење на темни или обоени заби
– Планирање на третманот
– Дијагноза и избор на случај
– Изолација и заштита на устата при белење
– Процедури со кофердам (денталдам)
– Техники на белење на забите
– Постапка на белење на забите во амбулантски услови (професионално белење)
– Надворешно белење во амбулантни услови
– Ласерско белење
– Техника на амбулантско белење со внатрешен третман (внатрешно белење)
– Белење на забите во домашни услови
– Потенцијални несакани ефекти и безбедност на техниките за белење на забите

Естетски композитни реставрации
(Теоретски и практично)

1. Процедури со денталдам (кофердам)
2. Фундаментални концепти на емајл/дентинската адхезија
3. Композитни материјали
4. Инструментариум за композитни реставрации
5. Eстетски композитни реставрации
6. Принципи и критериуми на препарација на забите за композитни реставрации
7. Типови на забни препарации за композитни реставрации
– Современи методи на препарации на кавитети за композитни реставрации
8. Техники на бондирање (Адхезивен протокол)
9. Третман на површините и пулпо-дентинска заштита
10. Принципи на адхезија и бондирање
11. Избор и подготвување на систем матрица – носач на матрица
12. Примена на бои и опакери
13. Вметнување и полимеризација на композитот
14. Техники за поставување на композитот
15. Обработување, контурирање и текстурирање на композитот
16. Креирање на природна забна анатомија
17. Финирање и полирање
18. Постапки на финирање и полирање и инструментариум
19. Дополнителни конзервативни естетски процедури
20. Естетски композитни реставрации на предните заби
– Класа III композитни реставрации
– Класа IV – композитни реставрации
– Класа V – композитни реставрации
21. Естетски композитни реставрации на задните заби
– Класа I композитни реставраци
– Класа II – композитни реставрации

Порцелански ламинати
(Теоретски и практично)

1. Боја и оптички карактеристики на природните заби и избор на бои и нијанси во естетската стоматологија
2. Дигитално определување на боја, анализа на бојата и комуникација за бојата со заботехничката лабораторија
3. Селекција на реставративен материјал, фактори кои ја определуваат финалната боја на рестварциите и репродукција на бојата.
4. Оптички илузии, контрасти, индивидуализирани карактеризации и боења, површинска текстура,биомиметички принципи во естетската и реставративната стоматологија.
5. Дигитално и лабораториско дијагностичко навосочување и улогата на wax up -mock up техниката во креирањето на естетски реставрации.
6. Минимално инвазивни естетски реставрации, индикации и контраиндикации и основни принципи при естетска реставрација со порцелански фасети
7. Керамички материјали и лабораторијска техника за изработка на порцелански фасети
8. Планирање и подготовка за терапија, инструменти и техники на препарација за порцелански фасети
9. Дигитални и конвенционални отпечаточни техники и материјали
10. Адхезивно цементирање на порцелански фасети. Грешки и неуспеси на третманот.