МИСИЈА И ВИЗИЈА

Совршен спој на научните сознанија и новите практики

Приватниот научен  институт –  Академија за естетска стоматологија  е посветена на унапредување на совршеноста во уметноста и науката, имплементирање на научните сознанија и практиките во стоматологијата и поттикнување на највисоките стандарди за етичко однесување и одговорна грижа за пациентот меѓу естетските стоматолози, забните техничари и другите стоматолошки професионалци.

Основната концепција на научната ус­танова е прогресивно ширење и брз развој на современата стоматолошка доктрина, со тенденција тоа да се применува директно во практиката и да ги вгради богатите свет­ски искуства во стоматологијата и во меди­цината. Така, единствена во поширокото оп­кружување на земјава, практиката и науката ќе бидат на едно место, со современи стан­дарди и принципи.

Ова ја нагласува посветеноста на Академијата за естетска стоматологија за сеопфатност (инклузивност) и стандарди на совршеност, вистински  да се измерат и прошират знаењата и вештините на повисоко ниво, како и да обезбеди на пациентите поголем пристап до специјализираните стоматолошки професионалци, кои покажале висок степен на клинички вештини и способности во естетската стоматологија.

Академијата за естетска стоматологија е дел од научно-образовниот процес, високообразовна институција, придружна членка на Универзитетот ‘‘ Гоце Делчев‘‘ Штип .

Мисија

Академијата за  естетска стоматологија својата мисија  ја исполнува преку: понуда на супериорни едукативни можности; научно-истражувачка дејност; апликативни (применливи) истражувања; промовирање  и поддршка  на нејпрепознатливи напредни акредитирани програни за естетска стоматологија ; промовирање и поддршка на акредитација и асоцијација (преку принципот на здружување, интеграција,); го поттикнува понатамошното образование; интеракција со колеги истомисленици; овозможува  форум за креативна размена на знаења и идеи за подобрување на постојните и воведување на нови технологии; примена  на тие знаења во изнаоѓање практични решенија; како  и можност за професионален развој.

Концепт

Основната цел е преку спроведување на соодветни планови и програми Академијата да обезбеди:

 1. Практична обука и стручно усовршување на докторите на стоматологија за новите техники и методи на работа во естетската стоматологија, добра стоматолошка практика, унапредување на знаењето и вештините за дијагностика и лекување;
 2. Воведување високи стандарди за квалитетна и континуирана едукација на други стручни кадри кои обавуваат стоматолошка дејност (лабараториски забни техничари, стоматолошки помошници, стоматолошки хигиенисти, едукатори, истражувачи и други стоматолошки професионалци) .
 3. Дополнителна едукација на студентите;
 4. Информирање за новите трендови во стоматологијата, технологијата и науката;
 5. Други едукативни активности поврзани со стоматолошката наука и пракса, што ќе резултира во обезбедување на високо ниво на стоматолошка здравствена заштита на населението и развој на естетската стоматологија кај нас и пошироко во регионот.

Континуираната стоматолошка едукација, формално, ќе се спроведува на пет нивоа:

 1. Превокациска едукација (пред факултет)
 2. Вокациска едукација (додипломски студии на универзитетот –  факултетот)
 3. Пререгистрациска едукација – лекарски стаж
 4. Пострегистрациска едукација (постдипломски студии, академски курсеви, специјализации)
 5. Понатамошна континуирана едукација или професионално усовршување

Посветени на естетската стоматологија

Eстетскатa стоматологија е еден сеопфатен пристап кон вкупната орална здравствена заштита, кој ги комбинира уметноста и науката за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика. Toa е ново под­рачје на фокусираност во областа на сто­матологијата кое ветува нови продори во стручното усовршување.

Академијата за естетска стоматологија нуди можност професионалците во таа област да станат дел од есклузивната група посветени естетски стоматолози и лабара­ториски техничари. Ќе овозможи супериорна и разновидна професионална посветеност на усовршу­вање во науката и уметноста на естетската стоматологија.

Со добивање на акредитација, Акаде­мијата за естетска стоматологија ќе може да ги реализира програмите за стручно и професионално усовршување и да овозмо­жи образование кое ќе биде препознатливо по својата програма и содржина во облику­вање на профилот стручен специјалист пре­ку стручните специјалистички студии, кои ќе ги следат и современите достигнувања во стоматологијата и нивна апликација во соодветните подрачја на примена.

Отвореност за образование

Академијата е отворена за сите докто­ри по стоматологија, лабараториски забни техничари, стоматолошки професионалци и оние кои ја поддржуваат естетската сто­матолошка индустрија, вредните, работли­вите, трудољубивите, оние кои се полни со енергија за стоматолошката професија, кои се стремат за клиничка пракса, за постојано проширување на нивните вештини, кои са­каат да бидат поврзани, да се здружуваат, да разменуваат идеи и искуства.

Потенцијалните придобивки вклучуваат (но не се ограничени):

 • Почитување на луѓето, примарна цел;
 • Зголемување на можностите за образование и вклучување на креативниот потенцијал во домашното здравство;
 • Зголемување на интересот на стоматолозите и другите стоматолошки професионалци за нивно професионално усовршување;
 • Зголемена перцепција за практична обука и специјализација;
 • Намалување на трошоците за специјализација;
 • Обезбедување практика со висок квалитет;
 • Постојана едукација и усовршување;
 • Програмиран календар за учење;
 • Обезбедување услови за подигнување квалитетот на практична обука, по примерот на универзитетските клинички центри во светот;
 • Високо ниво на компетенции во управувањето со праксата;
 • Квалитативен професионален развој преку континуиран процес на планирани активности, базирани на ревизија на извршувањето и поставувањето на експлицитни цели за добра клиничка пракса (курсеви, тренинзи, семинари, предавања, работилници и други активности);
 • Зголемена посетеност на годишни стручни и научни собири и конференции;
 • Поставување на стандарди за успешност;
 • Прифаќање високи етички стандарди;
 • Работење на интегритетот и јакнење на одговорноста;
 • Унапредување на грижата за пациентите;
 • Донирање на општеството;
 • Грижа за етичко остварување во стоматолошката услуга и во сите сфери на естетиката и здравјето;

Образовни бенефиции

Основен принцип на Академијата е да се промовира образованието.

Академијата постојано ќе организира курсеви, работилници, предавања, стручни презентации, состаноци на работни групи, семинари, индивидуално усовршување, консултации, печатени, видео и комјутер­ски потпомогнати начини на образување, како и други облици на пренесување на знаење, вештини и информации.

Редовно ќе издава едукативни брошури и книги за светските достигања во областа на естетската стоматологија.

Академијата ќе одржува годишни науч­ни сесии низ целата територија на земјава.

Домашни и странски експерти ќе бидат вклучени во едукативниот процес со јасно дефинирани теми, целни групи, видови и траење на програмите.

Академијата за естетска стоматологија ја исполнува својата мисија, нудејќи им супериорни образовни можности, вклучу­вајќи конференции во живо, како и рено­мирана годишна научна сесија. Во фокусот на годишната конференција е на стоматоло­зите да им се овозможи да разменат идеи и да добијат значајни, интердисциплинарни информации за најновите клинички про­цедури, материјали и методи, развивање на естетска пракса и самозбогатување.

Покрај тоа, стоматолозите можe да за­работат и кредити за континуирано обра­зование.

Академијата ќе партиципира во меѓународните односи со јавноста во напо­рите да се подигне перцепцијата на јавноста и разбирањето на естетската стоматологија.

Академијата за естетска стоматологија ќе помогне и ќе ги поддржи членовите во нивните цели за клиничка совршеност пре­ку образовните ресурси што ќе ја зајакне нивната кариера. Проширување на знаење­то и вештините, мрежно поврзување, сора­ботка, поддршка и охрабрување од колегите професионалци.

Благодарение на партнер­ството меѓу членовите може да се даунло­дираат и стримуваат видеа за едукација на пациентите од нивната пракса, веб-сајт или социјалните мрежи.

Со тоа се овозможува пристап до спи­санието на естеската стоматoлогија, објаву­вање рецензирани трудови, обезбедување најнови информации за клиничките трет­мани, козметичките стоматолошки техноло­гии и други научни сознанија меѓу водечки­те стоматолози, лабараториски техничари и специјалисти.

Информации за членството, профе­сионални информации, информации за го­дишни научни сесији и други регионални и меѓународни настани, состаноци и конфе­ренции. Учесниците, исто така, може да се поврзат онлајн на порталот на Академијата, да се вклучат во дискусиите, да ги следат најновите вести.

Филантропски погодности

 Преку добротворна фондација на Академијата за естетска стоматологија и програма, членовите донираат свое време и експертиза за да се врати насмевката и животите на лицата со посебни потреби и на социјално загрозените семејства.

Заштеди и попусти

 Членовите на Академијата имаат шанси да користат значителни заштеди за нивните практики:

 • Безплатни едукативни видео и печатени стручни трудови, публикации и материјали;
 • Попуст на едукативни списанија за пациентите;
 • Попуст на стоматолошки услуги, опрема и потрошни материјали од водечки снабдувачи;
 • Заштеда на избрани дистрибутивни и транспортни услуги.

Членство во Академијата

Членството  во Академијата е отворено за сите стоматолошки професионалци кои се стремаат за клиничка пракса, за постојано проширување на нивните вештини, кои сакаат да бидат поврзани, да се здружуваат, да разменуваат идеи и искуства.

Преку публикации, научни сесии, предавања, работилници, овие стоматолошки професионалци постојано  се запознаваат со најновите техники и материјали кои се користат за унапредување на естетската стоматологија и држат чекор со најсовремената технологија. Членовите на Академијата водат доволно професионална грижа овие сознанија да бидат достапни за нивните пациенти.

Општ член на Академијата е стоматолог или забен техничар кој е заинтересиран за продолжување на образованието во естетската стоматологија.  Акредитација не е неопходна за општо членство.

Акредитиран член треба да има успешно завршен сеопфатен акредитациски процес на студиската програма од втор циклус на академски студии – постдипломски студии (60 ЕКТС) по Естетска стоматологија, кој се состои од писмен испит, презентација и опширна документација на широк опсег на естетски третмански решенија за пет клинички случаи (пациенти) и усно испитување спроведено од Академијата.

Со успешно завршување на овој процес и магистерски труд, акредитираниот член покажува многу високо ниво на клинички вештини и способност во естетската стоматологија и се стекнува  со академски назив: Магистер по естетска стоматологија /во меѓународниот промет: Magister of science in Dentistry, module: Master of aesthetic dentistry, како и светски  признаена диплома: Diploma Supplement.

 Ресурси за успех

Академијата им овозможува на свои­те кандидати во процесот на акредитација алатки и ресурси кои им се потребни, со по­веќе сигурност да работат на својот пат низ процесот на акредитација. Тука се и некои од ресурсите на располагање за да помог­нат патот на акредитација да се направи полесен.

 • Ментори и едукатори
 • Акредитирани работилници

 Други придобивки од членството

Академијата за естетска стоматологија ќе помогне  и ќе ги поддржи членовите во нивните  цели за клиничка совршеност преку  образовните ресурси што ќе ја зајакне нивната кариера.

 • Виртуелно учење  и континуирано образовни можности.
 • Членовите, исто така можат да се поврзат преку онлајн член на порталот на Академијата, да се вклучат во дискусиите, да ги следат најновите вести.

Дополнителни ресурси

За оние кои се подготвени да го направат следниот чекор на патот  кон личен и професионален успех Академијата обезбедува дополнителни ресурси, водичи, шаблони и помага да се постигне успех и брз пат кон акредитација.

Академијата за естетска стоматологија нуди поддршка за акредитација без дополнителни трошоци  за нејзините членови. Ќе издава акредитациски  водич. Исто така, ќе помогне во документацијата, фотографирањето (пред и по слики), оценувањето  и презентацијата на третираните  случаи за секој стоматолог и забен  техничар, на испитните критериуми, да се разбере процесот на акредитација и со ентузијазам ќе помогне на сите што работат кон таа цел.

Конференции

Академијата за естетска стоматологија ја исполнува својата мисија, нудејќи им супериорни  образовни можности, вклучувајќи конференции во живо, како и реномирана Годишна научна сесија.

Во фокусот  на годишната конференција е на стоматолозите да им се овозможи да разменат нови идеи и да добијат значајни, интердисциплинарни, вистински информации за најновите клинички процедури, материјали и методи, развивање на естетска пракса, и самозбогатување. Покрај тоа, стоматолозите можат да заработат и кредити за континуирано образование, како и кредити за постигнување Акредитиран статус на Акадмијата.

Списанија и мултимедија

Списанието JAADE е публикација на Акаде­мијата за обезбедување најнови информа­ции за клиничките третмани, козметичките стоматолошки и забнотехнички технологии и техники, и многу повеќе од водечките сто­матолози, лабараториски техничари и спе­цијалисти.

Членовите на Академијата имаат право да објавуваат во публикацијата што ја добиваат во печатена и во дигитална верзија.

Признание за квалитет, иновација  и лидерство во естетската стоматологија.

Академијата за естетска стоматологија ќе доделува годишна награда за најдобар естетски стоматолог, најдобар естетски забен  техничар, за извонредност во естетската стоматолошка едукација, за иновација, лидерство и унапредување во областа  на естетската и реставративната стоматологија.

Придружете ни се за престиж, и многу придобивки!

Сите доктори  по стоматологија  имаат право  на акредитација без оглед на нивното  членство и  статус во Академијата  за естетска стоматологија. Условите за акредитација на кандидатите се идентични  за членовите и оние кои не членуваат.

Академијата за естетска стоматологија вклучува: доктори по стоматологија, лабараториски  забни техничари, стоматолошки помошници, стоматолошки хигиенисти,  едукатори, истражувачи  и други стоматолошки професионалци од земјата и од регионот. Оваа вкрстена функционална едукација на страсни практичари е она што ја први Академијата уникатна, овозможувајќи им на членовите меѓусебно да се поврзат, да соберат информации од меѓународната област на естетската стоматологија и да примаат и да даваат охрабрување и поддршка на други естетски стоматолошки професионалци од целиот свет.