НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ

ЧЛЕНОВИ НА НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ

 1. Проф.д-р Миновска Ана
 2. Проф.д-р Поповски Стипица
 3. Проф.д-р Станковиќ Саша
 4. Проф.д-р Ковачевска Ивона
 5. Проф.д-р Папакоча Киро
 6. Проф.д-р Тасевска Даниела
 7. Проф.д-р Петрушева Нада
 8. Доц.д-р Бошковиќ Маријана
 9. Доц.д-р Левенска Горица

Почесни членови

 1. Проф.д-р Владимир Поповски
 2. Проф.д-р Муратовска Илијана
 3. Проф.д-р Лидија Поповска
 4. Доц.д-р Спиров Ванчо
 5. Виш.науч. сор. Д-р Даштевски Благоја