Образовни бенефиции

Основен принцип на Академијата е да го промовира образованието.
Потенцијалните придобивки вклучуваат (но не се ограничени):

 • Зголемување на можностите за образование и вклучување на креативниот потенцијал во домашното здравство;
 • Зголемување на интересот на стоматолозите и другите стоматолошки професионалци за нивно професионално усовршување;
 • Зголемена перцепција за практична обука и специјализација;
 • Намалување на трошоците за специјализација;
 • Обезбедување практика со висок квалитет;
 • Постојана едукација и усовршување;
 • Програмиран календар за учење;
 • Обезбедување услови за подигнување квалитетот на практична обука, по примерот на универзитетските клинички центри во светот;
 • Високо ниво на компетенции во управувањето со праксата;
 • Квалитативен професионален развој преку континуиран процес на планирани активности, базирани на ревизија на извршувањето и поставувањето експлицитни цели за добра клиничка пракса (курсеви, тренинзи, семинари, предавања, работилници и други активности);
 • Зголемена посетеност на годишни стручни и научни собири и конференции;
 • Поставување на стандарди за успешност;

Обезбедување точни и корисни информации за јавноста и професијата.
Благодарение на партнерството меѓу членовите може да се даунлодираат и стримуваат видеа за едукација на пациентите од нивната пракса, веб-сајт или социјалните мрежи.